మెట్ల ప్రార్థన
(దేవునినెట్లు ప్రార్థించిన యెడల మన కోరికలు నెరవేరును ఆ సంఘతులు ఈ పత్రికలో ఉన్నవి)

మానవ సహకారులారా! మీరు ఏకాంత స్థలమున చేరి, ఈ క్రింది మెట్ల ప్రకారము ప్రార్థించి మేలు పొందండి

1. దేవుడు మీ ఎదుట ఉన్నాడని అనుకొని నమస్కారము చేయండి. ఇది మొదటి మెట్టు. ఇక ప్రార్థించండి:-
2. దేవా! నా పాపములు క్షమించుము. నాకు తెలిసిన ఏ పొరపాటులోను పడకుండ నన్ను కాపాడుము.
3. దేవా! నా శక్తికొలది చెడుగును విసర్జింతును. నా తలంపులో గాని, చూపులో గాని, వినుటలో గాని, మాటలో గాని, ప్రయత్నములో గాని, క్రియలో గాని ఏ దుర్భుధ్ధి చేరకుండా జాగ్రత్తగా ఉందును.
4. దేవా! నా శరీరమును, నా ప్రాణమును, నా ఆత్మను, నా జ్ఙానమును, నా మనస్సాక్షిని, నా ఇంటిని నాకు కలిగి ఉన్న సమస్తమును కాపుదల నిమిత్తమై నీ వశము చేయుచున్నాను.
5. సృష్టికర్తవైన దేవా! నీవు ఆది అంతము లేనివాడవు, అంత గొప్పదేవుడవు అయినప్పటికిని, నీవు మా తండ్రివి, మా ప్రార్థనలు విందువు. గనుక నీకు వందనములు. నీవు జీవము గలవాడవు, ప్రేమ గలవాడవు, న్Yఆయము గలవాడవు, శక్తి గలవాడవు,
పాపములేని పరిశుధ్ధత గలవాడవు నీవు అంతటను ఉన్నావు నా దగ్గర కూడా ఉన్నావ్. గనుక నీకు వందనములు. నీలో ఉన్న ఈ మంచి గుణములు నాలో కూడా పెట్టిన్నావు. గనుక వందనములు.

దేవా! తండ్రీ! నాకు కలిగిన ఎన్నో కష్టములు తీసివేసినాపు. గనుక వందనములు. కష్టములు తొలగించుట మాత్రమే గాక ఎన్నో ఉపకారములు చేసినాపు. గనుక వందనములు. నేను నిన్ని ప్రార్థించినను ప్రొర్థించక పోయినను కాపాడినావు. గనుక నీకు వందనములు.

దేవా! ప్రభువా! నేను నిన్ను కోరినను, కోరకపోయినను అనేక మేళ్ళు చేసినావు. గనుక వందనములు.

దయగల తండ్రీ! నాకు ఏవి అవసరమో అవి దయచేయుము. పోషణ, ఆరోగ్యము దయచేయుము.

9. దేవా! నీవే నా తండ్రివి, నా పోషకుడవు, నా వైద్యుడవు, నాకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పు దేవుడవు. నేను ఎల్లప్పుడును నీయందు భక్తి నిలుపగల శక్తిని అమగ్రహించుము. సమస్తమును అనుగ్రహింప సమర్థుడవు. నన్ను మాత్రమే గాక నీవు కలుగజేసిస సమస్తమును దీవించుము. మనుష్యులందరిని రక్షించుము. నిన్ను నమ్ము వారందరిని మోక్షములోనికి చేర్చుకొనుము. నమ్మని వారికి జ్ఞానము నేర్పును. నమ్మిక కలిగించుము. వారిని కూడ మోక్షములోనికి చేర్చుకొనుము

10. దేవా! నాకు మనుష్య రూపముతో దర్శనములో గాని, స్వప్నములో కనబడుము. నాతో మాట్లాడుము. నేను నిన్ను ఏమైన అడిగిన జవాబు చెప్పుము. ఆమేన్.

11. ఇప్పుడేమియు మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉండి, దేవుడు మీకు చెప్పునో వినుటకై కనిపెట్టండి. అప్పుడాయన మీకు నిశ్చయముగా కనబడి మాట్లాదును.

గమనిక:ఈ పదకొండు మెట్లు ఎక్కునప్పటికి మీకు గొప్ప స్థితి వచ్చును. ఈ ప్రార్ధన మీ ఇష్టము వచ్చినట్లు చేసికొనవచ్ఛును. అందరికి నేర్పవచ్చును. ఈ ప్రార్థన వలన భూతములు పారిపోవును. చేతబడి తగలదు. శాపము రాదు. శత్రువులు స్నేహితులగుదురు. పాపములు పరిహారమగును. వ్యాధులు కుదురును. పేదరికముండదు. బిడ్డలు లేనివారికి బిడ్డలు కలుగుదురు. అప్పులు తీరును, పొలములు పండును, పశువులు బాగుగా పాలు ఇచ్చును. పురుగు ముట్టదు. ముట్టినను మీ ప్రార్థన వలన విషము విరిగిపోవును. మీరు తలంచుకున్నదంతయు నెరవేరును. భయపడకుడి. దేవుని తలంచుకొని సంతోషముగా ఉండండి. ఎక్కడికి వెళ్ళినను ఏమి చేసినను దేవుని తలంపుమీదనే ఉ౦డ౦డి. ఇది అన్ని మతముల వారికి అనుగుణ్యముగా ఉండునట్లు వ్రాయబడిన ప్రార్ధన. అందరు అరిగీకరింపవలసినదే. దీని ప్రకారము చేసి మేలు పొందవలసినదే. మీకు జయము కలుగునుగాక, మీరు అన్నిటిలో వర్దిల్లుదురు గాక! ఆమేన్. అప్పశేడు భూలోకము మోక్షమువలె మీకు కనబడును. విచారము గాని, దిగులు గాని, అపనమ్మికము గాని మీ మనస్సులోనికి రానియవ్వకండి. అవన్నియు దయ్యపు చేష్టలు మీ బ్రతుకంతటిలో దేవుని చేష్టలు, దేవుని క్రియలు, దేవుని పనులు మాత్రమే ఉండవలెను గాని, ఇతరమైనవి ఉండకూడదు. మీకు శుభము కలుగును గాక! ఆమేన్.

Share this now. Choose your platform