సిలువ నీడ

మత్తయి 16: 1-28

ప్రార్థన:ఓ దయగల తండ్రీ! మా హృదయ ధ్యానమును అంగీకరించి, మా బలహీనతలు అన్నియు నీకు బట్టబయలే గనుక వాటినన్నింటిని శుద్ధిచేసి, మమ్మును  క్షమించుము. మా బలహీనతలు, పుండ్లు, నీరసము అన్నీ నీ పాద సన్నిధానములో, నీ అమూల్య రక్తముతో శుద్ధి చేయుము.

నిన్ను స్తుతించుటకును, సిలువ ధ్యానము చేయుటకును మా హృదయములను శుద్ధిచేసి,

నీ సిలువ వైపుకు త్రిప్పుము. ఓ ప్రభువైన యేసూ! నా నిమిత్తము నీవు సిలువ ఎక్కినందుకు

అనేక వందనములు, అనేక నమస్కారములు, ముద్దులు. నా నిమిత్తము నీవు సిలువ

ఎక్కుట, నాకు ఎంత ధన్యత! ఎంత భాగ్యము! నీది ఎంత గొప్ప ప్రేమ! నేను చూచునట్లు

నా ఆత్మ కన్నులను విప్పి, నాకును చూపుము. నీకు అనేక స్త్రోతములు, నీ రక్తము నా

మీద ప్రవహింపజే యుచున్న రక్షకా! నీకు స్త్రోతము. భక్తితో నీ కధ గైకొనుభాగ్యము

దయచేయుము ఆమేన్.

షరా:–అలాగు గైకొనకుండిన పాపమే అగును. నీ ప్రేమ, నీ దయ, నీ జాలి, నీ మనస్సు, నీ ముఖ బింబమున గలదు. నీ ప్రభావంబెల్ల _ వీ ప్రయాసములోనే _ నెగడుచు గన్పడగలదు “ఏ పాప మెరుగని”

సిలువధ్యానపరులారా! ఆయన సిలువ చరిత్రలోని కాంతి మీ మీద ప్రసరించును గాక. ఈ రోజు వాక్యమును నాలుగు మాటలలో చెప్పుదును. ఇందులో సిలువ చరిత్ర అంతయు ఇమిడి యున్నది.

1) సిలువ నీడ,

2) సిలుప సమీపము,

3) సిలువ మీద ఉండుట,

4) సిలువ మీది జయము.

శ్రమలు బహుదూరములో, ఉన్నప్పుడే ఆయన తన శ్రమలయెుక్క నీడను గుర్తించెను.

వివరము:–

1) సిలువయొక్క నీడ అనగానేమి? ఫిలిప్పుదైన కైసరయలో ప్రభువు ఉన్నారు. ఇది యెరూషలేమునకు ఉత్తరమున ఉండెను. అక్కడున్నప్పుడు ప్రభువు తాను పొందబోయే శ్రమలను ప్రవచించెను. తిరుగు ప్రయాణములో శిష్యులకు తన శ్రమలను గూర్చి తెలియజేసెను. వాటిని గూర్చి వారిని అడిగెను. తరువాత పాఠములో వాటి వివరమును ఆయన వారికి చెప్పనైయున్నాడు.

2) సిలువ సమీపము; బేతనియ అనే గ్రామములో బసచేసి, ఆఖరు వారములోని ప్రతి దినము యెరూషలేములో ఉండి, సాయంకాలము బేతనియకు వస్తూ గడిపిన కాలము. దినములు గడిచినకొలది ఇక్కడ ప్రభువునకు సిలువ సమీపిస్తున్నది.

౩) సిలువమీద ఉండుట: ప్రభువు సిలువమీద ఉండి, ఇదివరకు కైసరయలోను, బేతనియలోను పడిన శ్రమలను జ్ఞాపకము చేసికొని అనుభవించెను. అనుభవించుటకు ఏమీ వెనుకదీయలేదు.

4) సిలువమీద జయము అనగా సిలువ శ్రమలక్రింద ఆయన పడిపోలేదు గాని, వాటిని లేచి జయించినాడు. అందుచేత ఆయనకు మహిమ వచ్చినది. ఇది పునరుత్థాన మహిమ. దీనిని బట్టియే ఎత్తబడే మహిమ వచ్చినది.

పూర్తి వివరములు

1. సిలువనీడ.‘ అనగా మనకేదైనా కష్టము రాబోయేటప్పుడు ముందుగానే తెలియడము. కొందరికి ఇతరులు చెప్పటము వల్ల తెలియును. కొందరికి కలలోనో, దర్శనములోనో తెలియును. అప్పుడు అవిశ్వాసి అనగా అవిశ్వాసము గల విశ్వాసి అయితే హడిలిపోవును. ప్రభువు హడిలిపోలేదు. ప్రభువైతే యెరూషలేమునకు వెళ్ళుచున్నానని, ధైర్యముతోనే చెప్పెను. అవిశ్వాసి అయితే, నాకు ముందుకు ఒక దర్శనము రానైయున్నదని విచారముతో, భయముతో చెప్పవచ్చును. అలాగైతే మహిమ ఏలాగు పొందగలరు.

2.సిలువ సమీపము: అనగా మనకు కలలో కనబడిన కష్టము,దగ్గరబడుట.అప్పుడు మరింత హడలిపోవుదుము. ప్రభువు అట్లు భయపడలేదు. పగలు త్వరత్వరగా బోధపని ముగించెను. ప్రతిరోజు బేతనియలో విశ్రాంతి పొందెను. ‘మీకు ఒక శ్రమ రాబోవుచున్నది, కాచుకో!’ అని ఎవరైనా అంటే విశ్వాస హృదయము ఎట్లుండునో! అది సమాపించింది అని అంటే ఇంకెట్లుండునో?

3.సిలువమీద ఉండుట.ఇది భయంకరమైనది. ఇది (శమలను తలంచుకొనే కాలము కాదు. అనుభవించేకాలము. సంతోషముతో క్రీస్తు వాటన్నిటిని అనుభవించెను. మనముకూడా అట్లే అనుభవించాలి.

4.సిలువమీద జయము: సిలువ నీడను, సిలువ సమీపమును, కేవలము సిలువను అనగా సిలువ వేయబ డుటను ప్రభువు అనుభవించినందున, పునరుత్థాన మహిమను పొందెను, ఎత్తబడెను. అట్లే సంఘము కూడా సంతోషముతో తన సిలువను భరించిన యెడల మహిమను పొందును, ఎత్తబడును. ఎత్తబడే వారందరు సిలువయెుక్క నీడను, సిలువయెుక్క సమీపమును, కేవలము సిలువను అనుభవించుటకు వెనుక తీయకూడదు. క్రీస్తు మహిమలో పాలు కోరితే, శ్రమలోకూడా పాలుకోరవలెను గదా!

స్తుతి: 1. గత కాలమందు మనకు కలిగిన శ్రమలను, ఆ శ్రమలలో కలిగిన అనుభవమును, శ్రమ తరువాత కలిగిన జయమును తలంచుకొని స్తుతించవలెను

  1. రాబోయే శ్రమలను తలంచుకొని స్తుతించవలెను. అట్టి శ్రమలలో నూతన విశ్వాసము, నూతన ధైర్యము, నూతన జ్ఞానము, నూతన సహవాస భాగ్యము కలుగునని మురియవలెను.
  2. ‘నిజముగా జయము కలిగిన తరువాత అప్పుడు తండ్రిని మరెక్కువగా స్తుతించెదను’ అనుకొని, ముందుగనే స్తుతించవలెను. కళ్ళ అద్దములు పెట్టుకొనకుండా చదువబోతే, అక్షరాలు మసకగా కనబడును. పెట్టుకొని చదివితే మసకగా కనబడవు, గాని అక్షరములు తేటగా కనబడును. అట్లే మన సిలువను ప్రభువుయొక్క సిలువలో నుండి చూస్తే, బాగా ఉండును గాని కష్టముగా నుండదు. అద్దములో నుంచి చూస్తే బాగానే ఉండును. అర్ధము లేకుండా చూస్తే కళ్ళు లాక్కొని పోవును.

షరా:ప్రతి కష్టమును మనము ప్రభువుయెుక్క విలువలో మంచి చూడడము. అలవాటు చేసికొనవలెను. అప్పుడు నిరాశ కలుగదు. జయము కలుగును, మరియు ప్రభువునకు శ్రమలు కలిగినట్లు, సంఘమునకును శ్రమలు కలుగును. అప్పుడు ప్రభువునకు కలిగినట్లు, ఆరోహణ మహిమ మనకును కలుగును.

అట్టి స్ధితిలో ప్రభువు మిమ్ములను ఈ వాక్యము ద్వారా స్ధిరపర్చునుగాక! ఆమేన్.

 కీర్తన :– “ సిలువ దరి కాకర్షించుము _ ఖలుడను ఘోరపాపిని =కలుషములు విడ శక్తినీయుము _ సిలువ ధ్యానమున”     “కల్వరి”

Share this now. Choose your platform