భస్మ బుధవారము

ఆది: 18:25; లూకా 18:9; కొలస్స 2:18-23;

 సలహా:తిండి బలమునుబట్టి శరీర బలము, శరీర బలమునుబట్టి పని బలము. పని బలమునుబట్టి ఫలిత ముండును అట్లే శ్రమకాల ధ్యాన బలమునుబట్టి ఆత్మీయ ఫలితమును ఉండును.

ప్రార్జనః- దయగల తండ్రీ! వీ శ్రమలను ధ్యానించుటకై సంఘము నేర్పరచుకొన్నావు. ఈ శ్రమల ప్రారంభదినమున మమ్ములను చేర్చినందులకు వందనములు. మా జీవితకాలమంతయు నీ జీవితకాల  శ్రమలను ధ్యానించుట వలన మాకు ఉపయోగకరమగును. అయినప్పటికిని సంఘము ప్రత్యేక సమయము నేర్పరచుకొన్నది. రాబోవు వారములలో ఆదివారము, శుక్రవారపు దినములలోనే గాక ప్రతిదినమును నీ సిలువను ధ్యానించిన యెడల మాకెంతో మేలు. మేమెట్లు ఈ దినమునుండి నీ సిలువను ధ్యానింపవలెనో మాకు నేర్పించుటకు, నీ యాత్మ శక్తి ననుగ్రహింపుము. నేడు మేము నీ శ్రమ చరిత్ర యెుక్క ముఖ ద్వారమున నిలువబడియున్నాము. మాకు గడిచిన కాలములో, రాబోవు కాలములో వ్రాయబడిన వ్రాతలమూలమున నీ శ్రమ చరిత్ర కనబడుచున్నది. నీ సంగతులను మా ఆలోచనలతో నింపుకొనునట్లు నీ కృప ననుగ్రహింపుము, ఏదో యొక వర్తమానము నీ దినమున మాకనుగ్రహింపుము. భూలోకములో యెక్కడెక్కడ ఈ పండుగ నాచరించుచున్నారో వారికిని నీ వర్తమానము నందించుము. సంఘము బలపడు నిమిత్తము ఆసక్తితో కూడిన శ్రమలయొక్క ధ్యానశక్తిని మాకనుగ్రహింపుము.

దీవెన : శ్రమకాల ధ్యానపరులైస విశ్వాసులారా! మీకు శుభము కలుగునుగాక!

భస్మ బుధవార పండుగకు చేరుకొన్న వారలారా! మీకు ధ్యానశక్తి కలుగునుగాక!

క్రిస్మసు పండుగ ఒక్క రోజుకే అయిపోవును. క్రొత్త సంవత్సర పండుగ ఒక్క రోజుకే అయిపోవును. ఈ స్టరు, ఫుసరుత్థానము, అడ్వెంటు, మట్టలాదివారము మొదలైన పం డుగలన్నీ ఒక్క రోజుకే అయిపోవును. ఈ శ్రమకాల పండుగ ఒక్క రోజు పండుగకాదు. ఇది 40 దినముల పండుగ .ఇది పం డుగలన్నిటికంటే ఎక్కువ దినములు పట్టును. ప్రభువు స్వయముగా కొన్ని సంగతులు ఆజ్ఞాపించినారు. ఇవి చేయండని ఆజ్ఞాపించినారు. అవి మనము చేయవలెను. అయితే ఈ శ్రమకాల ధ్యానము 40 దినములు మీరు చెయ్యండని ప్రభువు ఆజ్ఞాపించలేదు, చెప్పను లేదు. ఇది సంఘమునకు విడిచిపెట్టిరి, ఇన్నిరోజులని, అన్ని ఠోజులని ఆయన చెప్పలేదు. అందుచేత సంఘము ఏమి చేసినది? మొదటిలో కొన్ని రోజులు చేయాలని సంఘము ఏర్పరచుకొన్నది. రెండవసారి అది సంఘమునకు చాలక, మరికొన్ని రోజులు కలుపుకొన్నది. చివరకు 40 దినములు కలుపుకొన్నది. ఆ 40 దినములు ఖాయము చేసికొన్నది.

 బైబిలులో అయితే 40 దినములు కొన్ని ఉన్నవి. బైబిలులో ఉన్న 40 దినములు, సంఘమేర్పర్చుకొన్న 40 దినములు సరిపోయినవి. గనుక ప్రభువు బైబిలులోని ఆ 40 దినములు, సంఘము ఏర్పరచుకొన్న ఈ 40 దినములు చూచి ఊరుకున్నారు. సంఘము ఆజ్ఞలు నెరవేర్చుట చూచి ఏలాగు సంతోషిస్తున్నాడో, ఆలాగే సంఘము ఈ 40 దినములను ధ్యానమునకు ఏర్పర్చుకొనుట చూచికూడ ప్రభువు సంతోషించు చున్నాడు. అందుచేత ప్రభువు సంఘము చేయునది చూచి మౌనముగా నిశ్శబ్ధముగా ఊరుకొన్నారు. ఈ దినమునకు భస్మబుధవారమని పేరు. ఈ రోజు నుండి లెక్కబెట్టుకొంటూ వెళ్లితే సిలువయొద్దకు వెళ్లే సరికి 40 దినములు పూర్తి అగును.

బైబలులోని 4౦ దినములు

1) ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు నుండి బైలుదేరి పా లెస్తీనాకు ప్రయాణించినది, 40 సం లు.

2) మోషే సీనాయి పర్వతము పై దేవుని చూస్తూ దేవుని   మాట వింటూ గడిపిన దినములు 40.

3)మోషే సీనాయి పర్వతముపై ప్రజల పాపపరిహార మధ్యవర్తిగా ఉన్న దినములు 40.

4) ఏలీయా అరణ్యములో ఉపవాసముతో నడచిన దినములు 40.

5) యేసుప్రభువు అరణ్యములో మృగముల మధ్య చేసిన ఉపవాసము 40 దినములు.

6) పునరుత్థానమునుండి ఆరో హణము వరకు ధ్యానము చేయు దినములు (ఉపవాసము కాదు) 40 దినములు.

ఈ ఆరు 40 దినములును ఒక విషయములో సమకూడినవి. అయితే ఈ శ్రమకాల 40 దినములు ధ్యానముకొరకు వాడుదురు.

  1. క్రిస్మస్ సంతోషదినము. అది దుఃఖదినముకాదు.
  2. సంవత్సరాది సరితోషదినము, అది దుఃఖదినముకాదు.
  3. పునరుత్థానము సంతోషదినము. అదిదుఃఖదినముకాదు.
  4. ఆరోహణము సంతోషదినము. అది దుఃఖదినముకాదు.

 అయితే ఈ 40 దినములును సంతోష దినములే కానీ దుఃఖ దినములు కానే కావు.

 అయితే భస్మ బుధవారము అట్టిదికాదు. భస్మబుధవారము మొదలు సిలువ దినము వరకు రెండు సంగతులున్నవి. ఈ 40 దినములును ఆ రెండున్నవి. ఆ రెండును గుర్తించండి. అవేవనగా, దుఃఖ మున్నూ, సంతోషమున్నూ ఈ రెండును కలసి ఉన్నట్లు గుర్తించాలి, దుఃఖము: 1వ మని షి :- దుఃఖము అనగా మారుమనస్పు పొందుట : ఒక మనిషి ఉన్నాడు. అతడు దేవుని 10 ఆజ్ఞలకు విరో ధముగా పాపము చేసినాడు. నేను పాపము చేసినానని మారుమనస్సు పొందినపుడు దుఃఖించును. ఇదే దుఃఖము. అయితే అతడు పాపము చేయునప్పు డు దుఃఖపడడు, సంతోషిస్తాడు గాని  తరువాత మారుమనస్పు పొందినపుడే దుఃఖము. ఇది ఒక మనిషి కథ.

2వ మని షి:- అయ్యో! దేవుని ఆజ్ఞకు విరోధముగా పాపము చేసితినే, ఫలాని ఇంటిని చెరిపితినే, పాపము చేసినందువల్ల ఫలాని కుటుంబమును కూల్చితినే అను దుఃఖము. ఇది రెండవ మనిషి కథ.

3వ మనిషి:- నేను పాపము చేసినాను. నా ప్రభువుకు దుఃఖము కలిగించితిని అని దుఃఖించును.

4వ మనిషి:- సిలువమీద ఉన్న ప్రభుని చూచి దుఖించుచున్నాడు. అయ్యో ప్రభువా! ఎంత బాధ నీకు! ఎన్ని శ్రమలు? ఎంత భారము?

 5వ మనిషి:- ప్రభువా! నామీద నున్న పాప భారము, వ్యాధి భారము, శిక్ష భారము  నీ మీద వేసికొన్నావు. అందుచేత నాకు సుఖము వచ్చినది. నా అవస్థలు, చిక్కులు నీకెట్లున్నదోగాని నాకు మాత్రము హాయిగా ఉన్నది అని సంతోషిస్తున్నా డు . ప్రతి ఒక్క మనిషివద్ద రెండున్నవి. అవి ఏమిటనగా దుఃఖము, సంతోషము.

1) పాపములు ఒప్పు కొన్నప్పుడు దుఃఖము  వచ్చింది గనుక దుఃఖపడ్డాడు .

2) అయితే, తరువాత నేను మారుమనస్సు పొందితినను సంతోషముండును.

  1) పాపముచేసి పొరుగువానికి దుఃఖము కలుగజేసితిని అని దుఃఖపడును.

  2) అట్టివారియెుద్ధకు వెళ్లి క్షమాపణ కోరిన తరువాత ఒప్పుకొన్నాననే సంతోషం ఉండును.

    1) నా పాపమువల్ల ప్రభువును దుఃఖపరచితినని దుఃఖపడును.

    2) ప్రభువు వచ్చి ఆదరించగా సంతోషము కలుగును.

      1) ప్రభువా! నా పాపములు, వ్యాధులు, బాధలు, శిక్షలు నీవు మోసికొంటివి అను దుఃఖము కలిగియుండును . నా మీదకు రావల్సినవి,ఆయన మీదికి వెళ్లెనని దుఃఖపడును.

    2) నామీద లేవు ఆయనమీదికి పోయినవను సంతోషముండును

      1) నేను అయోగ్యుడను ఎన్నికలేని మనిషిని. నా కొరకు నీవు ఇన్ని శ్రమలు పొందినావనే దుఃఖముండును.

      2) అయితే, ప్రభువుయెడల అపారమైన కృతజ్ఞత కలిగి యున్నందువలన సంతోష ముండు ను. అందునుబట్టి దుఃఖము, కన్నీరు కలుగును.

ఉదా: సిలువమోయుచూ వెళ్లుచున్న ప్రభువుయెుక్క శ్రమలు చూచుచూ, ఆయనను వెంబడించిన స్త్రీలను చూచి ఆయన ఏమన్నారు? యెరూషలేము కుమార్తెలారా! నా కొరకు ఏడ్వకుడి. మీ నిమిత్తము, మీ పిల్లల నిమిత్తము ఏడ్వుడి అనెను. అనగా వారిని (ఏడ్చుచున్నవారిని) ఓదార్చెను, ఆదరించెను.

1) మనము సిలువమీద ఉన్న ప్రభువును చూచి దుఃఖిస్తే ,

2) ప్రభువు మనలను ఓదార్చును, ఆదరించును,

(A) యేసుప్రభువు:-1) తలమీద మురిడ్లకిరీటము పెట్టి దిగగొట్టినప్పుడు ఆయన ఏడ్చినారా? బైబిలులో ఏడ్చినట్లులేదు. (ఆయన కన్నీరు కార్చినట్లు తెలియును). అయితే సిలువపై ఆయన కన్నీరు కార్చినట్లు వ్రాయబడలేదు. 2) ఆయన కాళ్లలోను, చేతులలోను మేకులు కొట్టినప్పుడు, ప్రభువు కన్నీరు కార్చినారా? ఆలాగు వ్రాయబడలేదు. మనకు తెలియదు, ఆయన కన్నీరు కార్చలేదు. ౩) ఆయనను కొట్టినప్పుడుగాని, 4)సిలువ మోసినప్పుడు గాని, మోయలేక ఏడ్చేనా? ఏడ్వలేదు. 5) ప్రక్కలో బల్లెముతో పొడిచినప్పుడు ఏడ్వలేదు.

(B) యేసు మనిషి : 1) ప్రభువుయెుక్మ శరీరమునకైతే బాధ ఉన్నది (అనగా శరీరమేమో బాధపడ్దది). 2) అయినను ‘నా బిడ్డల నిమిత్తము ఇది చేస్తున్నాను’ అను సంతోషము ప్రభువునకున్నది. నేను లోకము నిమిత్తము, నా బిడ్డల నిమిత్తము, శ్రమలుపడి నా బిడ్దలరిదరి పాపములు, అవస్థలు, బాధలు, వ్యాధులు, మరణము, నరకము తీసివేసితిని అను సంతోష బాష్పములు కార్చెను. ‘లోకమంతటికి రావలసిన శిక్ష భారమరితటిని తొలగించితిని’ అను ఆనంద భాష్పములు ప్రభువుకు వచ్చెను.

6వ మనిషి : ఆరవ మనిషి కూడా ఏడ్చేను గాని ఆనంద భాష్పములే వచ్చెను. అంతకుముందు ప్రభువుకు వేదన, బాధ కలిగించితిననే వేదన, దుఃఖము మనిషికి వచ్చెను, ఇది కృతజ్ఞతతో ఏడ్చుట, హృదయములోని కృతజ్ఞతనుబట్టి సంతోషముతో కూడిన కన్నీరు వచ్చుట. ఇది వేరు గాని పాపమున్నప్పుడువచ్చు దుఃఖము, అది వేరు.

ఫలితము:ఎందరిని గూర్ఛి చెప్పితినో, ఆ ఆందరిలోను ఈ రెండు కనబడును. 1) దుఃఖము, 2) సంతోషము ఉండును, ఈ 6 చరిత్రలనుబట్టి ఈ 40 దినములు ధ్యానము చేస్తే మనము భస్మ బుధవారమును, మండల కాలమును నెరవేర్చిన

వారమగుదుము. ఆ రీతిగా ఈ 40 దినములు ఉపవాస ధ్యానము నెరవేర్చు ధన్యత . పెండ్లీకుమారుడైన సిలువ నాధుడు మనకు దయచేయును గాక! ఆమేన్.

కీర్తన:-“యేసుక్రీస్తుని పిలువ _ ఎపుడు ధ్యానము చేయు _ మాశతోను సోదరా = మన దోసంబు నెడ బాపు_ఈ సంతాప మరణ _ వ్యాసంబు చే సోదరా”  “యేసు“ .

bible mission, bible mission gooty, bible mission kakani, devadas ayyagaru

Share this now. Choose your platform