అంధకారపు లోయ
“గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను, ఏ అపాయమునకు భయపడను” కీర్తన 23:4

ప్రార్థన:- తండ్రీ! నీ శ్రమలు అంధకారపు లోయవంటివైనను, నీవు ఒక్కడవే ఒంటరిగా అన్నిటినీ నా కొరకు సహించి, భరించి, జయించినావు గనుక నీకు వందనములు. నీ శ్రమలు అధికమైన కొలది, నీ ఓర్పు సహనము మరింతగా అధికమైనవి. గనుక నీ శ్రమానుభవములోనుండి నేటిదిన వర్తమానము దయచేయుమని యేసు నామమున అడుగుచున్నాము. ఆమేన్.

ప్రభువు శ్రమలను ధ్యానించు కాలములో ఉన్న సిలువ ధ్యానపరులారా! వినండి. ఆయన సిలువ తట్టు చూచుచున్న ప్రొద్దు తిరుగుడు పువ్వు, సూర్యుడు కనిపించు వైపునకే తిరుగుచుండును. కుండకు చిన్నరంధ్రము చేసి, చిన్న మొక్కమీద బోర్లించి అప్పుడప్పుడు త్రిప్పుచున్న యెడల, మొక్క శిఖరము కూడా ఆ రంధ్రము వైపే తిరుగుచుండును. దానిలో నుండియే కదా సూర్యరశ్మి కనబడును. అట్లే క్రిస్మసు కాలమందు తొట్టెలోని శిశువు తట్టును, ఎపిఫనియా కాలమందు జ్ఞానులారాధించిన శిశువు తట్టును, లెరిటుకాలమందు శ్రమపడుచున్న ప్రభువు తట్టును, మంచి శుక్రవారమునాడు మరణ మొందుచున్న ప్రభువుతట్టును, ఈస్టరునాడు పునరుత్థానుడైన ప్రభువు తట్టును, ఆరోహణ దినమున పైకి వెళ్ళుచున్న ప్రభువు తట్టును, పెంతెకోస్తు దినమున పరిశు ద్ధాత్మను పంపనైయున్న ప్రభువు తట్టును, త్రిత్వకాలమందు మాదిరి చరిత్ర నడిపిన ప్రభువు తట్టును, అడ్వెంటు కాలమున రెండవసారి రానైయున్న ప్రభువు తట్టును, సంఘము తన ముఖము త్రిప్పుకొని, నీతి సూర్యునియందానందించుచు వందనములర్పించును. ఇది క్రైస్తవ పెద్దలలో కొందరి ఏర్పాటై యున్నది.
ప్రభువు జీవితకాలమంతటిని చీకటిగల ఒక లోయకు పోల్చుచున్నాము. శ్రమకాలచరిత్ర గాఢాంధకారమైన లోయవంటిది, అమావాస్య చీకటికాలము వంటిది. గాఢాంధకారమైన లోయలో నడుచుచున్నాను అను తలంపు దావీదునకు కలిగెను. అది ఆయన అనుభవము, దావీదు కుమారుడయిన క్రీస్తు ప్రభువు యెుక్క అనుభవము కూడ అట్టిదే. ఆ లోయ గాఢాంధకారమైన లోయ, ఆ లోయ సంచారపు లోయ, ఆ లోయ అపాయకరమైన లోయ. అయినను దైవజనుడు భయపడని లోయ. ఆలాగే మన ప్రభువు తన జీవితకాలమంతయు శ్రమలు అనుభవించినను భయపడలేదు. నిజ క్రైస్తవులకు శ్రమలు వచ్చినను భయపడరాదు. ప్రభువు శ్రమలు తలంచుకొన్న దైవజ్ఞుడు, నా శ్రమలు ఆయన శ్రమల ఎదుట ఏమూల అని అనుకొనును.
ప్రభువుయెుక్క గాఢాంధకారపు లోయలో ఆయనను భయపెట్టునవి.
1. మనుష్య కుమారునికి మరణము సంభవించునని ప్రభువే ప్రవచించుట:- తనకు రానైయున్న కీడు ఆయన ముందుగానే తెలిసికొనెను, వణకలేదు. అవి, మన నిమిత్తమై పొందవలసిన శ్రమలు గనుక ఆయన సంతోషముతో ఆ లోయలో ప్రవేశించెను. ఒక నేర స్థునికి ఉరి అని నెలక్రిందట తెలసినప్పుడే అతనికి ఉరియైనట్టు ఉండును. క్రీస్తునకు కూడ అట్లే ఉండును గాని జంక లేదు. చేప నీటికి ఎదురెక్కినట్లు ఆయన శ్రమలకు ఎదురెక్కెను.
2. ప్రభువు మీద చిక్కు ప్రశ్నలు పడుట:- ఆయనను దేనిలోనో ఒకదానిలో పడవేయవలెనని ఉద్దేశించిన సాతాను, ఇప్పుడు కొందరి చేత చిక్కు ప్రశ్నలు వేయించెను. “ఏ అధికారము వలన నీవు ఈ కార్యములు చేయుచున్నావు?” అని శత్రువులు ఆయన నడిగిరి. యోహాను బాప్తీస్మము ఎక్కడినుండి కలిగినది? అని ఆయన వారి కెదురు ప్రశ్న వేసెను. వారు జవాబు చెప్పలేకపోయిరి. కావున క్రీస్తే గెలిచెను. ఇట్లే తక్కిన ప్రశ్నలకు కూడ జవాబు చెప్పి గెలిచెను. అవేవనగా: కైసరుకు పన్నిచ్చుట న్యాయమా? పునరుత్థానమనునది యెుకటి గలదా? ముఖ్యమయిన ఆజ్ఞ ఏది? - ఈలాగు ఆయనను చిక్కులు పెట్టవలెననని ప్రశ్నించిరి గనుక ఇది మాయ. ఆ మాయ ప్రభువు గ్రహించి తగిన జవాబుచెప్పి గెలిచెను. జవాబులు చెప్పలేనేమో అని ఆయన జడియలేదు.

3. యూదులు కుట్రాలోచనలు చేయుట : ఆయనను చంప నాలోచించినవారు ఎన్నిక ప్రజలగు స్వజనులే గనుక ఆయనకు ఎ౦త బాధగా నుండును!.

4. కోటలో, రక్తపు చెమట కార్చినంత వేదన కలుగుట :- “ఆయన చెమట నేలపడుచున్న గొప్ప రక్తబిందువులవలె ఆయెను”. చెమట కలుగునంత గొప్ప వేదన ఎవరికైన ఉండవచ్చును గాని రక్తపు చెమట పట్టునంత వేదన ఎవరికైన ఉన్నదా?

5. శత్రువులు ఆయనను బంధించుట :- యూదుల గుంపును, అన్యుల గుంపును, వారికత్తులను, గుదియలను చూచి ఆయన బెదరలేదు.
6. ఆయన దివ్యబోధలు, పరిశుద్ధ ప్రవర్తన, అద్భుత కార్యములు, ఆయనలోని దైవప్రభావము స్వయముగా ఎరిగిన శిష్యులు పారిపోవుట :- అంతకు ముందు ఆయన యూదాను త్రిప్పుటకు చేసిన ప్రయత్నము నిష్పలమగుట; శిష్యులైతే పారిపోయిరేగాని యూదా స్వహత్యయే చేసికొనెను. ఇదిచూచి ఆయన నిరాశపడలేదు, దిగులుపడలేడు.
7. స్వజనులే సభ కూర్చి, ఆయనకు మరణ శిక్ష విధించుట :- శిక్షావిధికి ఆయన జంకలేదు, అన్యులు విధించు శిక్షావిధికన్నను, స్వజనులు విధించిన శిక్షా విధియే బాధకరమైనది. స్వజనులనగా ఎవరు? ఆయన ఎవరిలో జన్మించెనో వారే, ఆయన గురించి బోధించిన ధర్మశాస్రమును, ప్రవచనములును గలవారే. వారు ఆయనను సత్కరించుటకు బదులుగా విసర్జించినారు, ఎంత విచారము!

8. ఆయన ప్రభుత్వము వారివలన మరణశిక్షావిధి నొందుట :- ప్రభువునకు ఇది మరియొక విధమైన అవమానము. తాను యూదులకు అన్యులకు తీర్పు తీర్చవలసిన తీర్పరియై యుండియు, ఉభయులవలన తీర్పు పొందెను. ఎంత అవమానము! అయినను ఆయన ముందునకు సాగి వెళ్ళెను.

9. ఆయనను క్రుంగజేసిన భారమైన సిలువను మోయుట :- దీనికన్నను లోక పాపభారము అను సిలువయే ఆయనకు ఎక్కువైన భారము కలిగించినను, ఆయన సహించెనే గాని అదరిపోలేదు. “ఇదిగో లోకపాపమును మోసికొనిపోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల”.

10. సిలువ వేయబడుట : ఆయన శరీరము యావత్తును గాయపరుపబడెను. ఆయనను తన్ను సిలువవేసినవారిని శపించక క్షమించమని తండ్రిని వేడుకొనెను. శరీరమంతయు రక్తమయముగా నున్నపుడు, బాధ-దాహము కలిగినపుడు, శత్రువులను క్షమించుట అసాధ్యముగదా! అయినను వారిని క్షమించెను. “ఆయన పొందిన గాయములచేత మీరు స్వస్థత నొందితిరి”. బాధకు, చావునకు ఆయనలో భీతి కలిగి దిగివచ్చుటకు యత్నింపలేదు.

11. సిలువ ప్రక్కనున్న ఒక నేరస్థుడాయనను దూషించుట: “నీవు క్రీస్తువు గదా! నిన్ను నీవు రక్షించుకొనుము, మమ్ముకూడ రక్షించుము" అని నేరస్థుడాయనను దూషించెను. శరీరమునకు బాధ కలుగుచుండగా అది చాలనట్టు మనస్సునకు ఇతని దూషణ బాధ కలిగింపక మానదు. కాని రెంటిని ఆయన ఓర్చుకొనెను. ఆ దూషణ కాయన సిగ్గు పడనూ లేదు. విన్నవారు ఆయనను గురించి దురభిప్రాయపడుదురేమో అని భయపడనూ లేదు.

12 చూపరులు హేళన చేయుట : “వీడితరులను రక్షించెను. తన్ను తాను రక్షించుకొనలేడు” అని ఆయనను అపహసించిరి. ‘అతడు సిలువమీద నుండి దిగివచ్ఛిన యెడల నమ్ముదుము’ అని కొందరు హేళనగా మాట్లాడిరి. ఆయన బాధలనుండియు, మరణము నుండియు, సిలువమీదనుండియు దిగివచ్చిన పునరుత్థాన కాలమందు, వారు నమ్మినారా? కనుక ఇది ఎక్కడిమాట? హేళనమాట: ఆ హేళనను ఆయన లెక్క చేసెనా? లో
13. మరణమగుటయు, భూస్ధాపన యగుటయు :- వృక్ష ఫలము తిన్నయెడల మరణము కలుగునని, మన ఆది తల్లిదండ్రులకు దేవుడు చెప్పిన మాట వారు మీరినందున వారి వంశమంతటికి మరణము కలిగెను. ఆ వంశము నుండి వచ్చిన ప్రభువునకు కూడ మరణము కలిగెను. వారికి బదులుగా మరణము పొందుటకు దేవుని కుమారుడు సంశయింపలేదు. ఒక మర్మమేదనగా చావును తన చావుచేత చంపివేసెను. ఆయన పునరుత్థానములో మరణమును జయించినట్టు కనబడుచున్నది. మరణము ఓడిపోయినది. ఆ గాఢాంధకారపు లోయ ఇంతటితో అంతమాయెను, సిలువ - నీలో నిలువ - ఉన్నయెడల నీకు విలువ - కష్టాలలో చలువ. పైనవ్రాసిన బైబిలు వాక్యములో మరికొన్ని మాటలున్నవి. అవేవనగా "నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడ్డుకర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును”. ఈ వచనములో కవి పొందిన ఆదరణ గలదు. దుడ్డుకర్ర, దండము అను ఈ రెండు పనిముట్లవల్లను రెండువిధములైన ఉపకారములు కలుగును. ఒకటి కష్టాలలో నశింపకుండ లాగునట్టి సాధనము, మరొకటి తిన్నగా నడిపించునట్టి సాధనము. ‘నేను బ్రతుకు దినములన్నియు కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును” అను శుభవాక్యము ఈ కీర్తన చివర కనబడుచున్నది. ముగింపులో ఒకటి వినండి:
ఆయన తన శ్రమలను గురించి ప్రవచించినపుడు ఆయన యెదుటనున్నది లోయ;
దగ్గర దగ్గరకు సాగివచ్చినది సిలువ చాయ;
చిక్కు ప్రశ్నలు వేసిన వారియత్నము మాయ;
ఈతగాడు నీళ్ళను పాయచేసికొనుచు అద్దరికి చేరును. అట్లే క్రీస్తు శ్రమల లోయలోబడి ఎదురు వచ్చిన శ్రమలను ఒత్తిగించుకొనుచు అద్దరికి వెళ్ళగలిగెను. ఇది ఆయన చేసికొన్న పాయ;
ఈ శ్రమలు మీ శ్రమలను శ్రమింపజేయును గాక.
కీర్తన: “కష్టంబులను చీ - కటి లోయలో : స్పష్టముగ ఘన సౌఖ్యమును నా - దృష్టికిన్ జూపి - నా నష్టముల్‌ దీర్చున్‌ గనుక “నాకేమీ“

Share this now. Choose your platform