సిలువలోని విజ్ఞాపన ప్రార్థన

లూకా 22:39-46.

ప్రార్థన :- దయగల యేసుప్రభువా! (మా నిమిత్తమై నీవు) శ్రమలు పడుచున్నావు. ఎంత కష్టమో, భయంకరమో తెలిసేవచ్చినావు. మాకు భయమున్నదన్న చోటికి మేము వెళ్లము. నీవు తెలిసే వచ్చి సిలువకేగినావు గనుక వందనములు. నా నిమిత్తమైన శ్రమలుకాదు మా నిమిత్తమైన శ్రమలు అనుభవించినావు. నీ శ్రమల గొప్పతనము,మహిమ, ఉపకారము; ఈ మూడును గ్రహించే మనోనిదాన ధ్యానము దయచేయుము. ఒక బోధకుడు అంతా బోధించి సిలువ బోధించక పోయినట్లైనా అంతా సున్నే. అలాగే మా జీవితములో ఎన్నో దర్శనములు, ఎన్నో ఉపకారములు ఉన్నా, మా శ్రమలు ఎన్ని తీసివేసినా, అనగా సిలువ తెలియకపోతే ఏమిలాభము. మేము కొద్దిమందిమి అయినా, కొంతసేపైనా ధ్యానముయెుక్క ఊట కలిగించుమని వేడుకొనుచున్నాము. తలంపులకు కావలసిన ధైర్యము, ఆదరణ కలిగించుము. లోకమంతట సిలువధ్యానము చేయుచుండగా,వారందరి మధ్య నీవుండుము.ఆమేన్.
ప్రభువుయెుక్క శ్రమలు అనేకులు విచారముతో చేయుదురు గాని మన శ్రమలు, శిక్షలు భరించుటకు ఆయన చేసెను గనుక మనకు సంతోషము, ఆయనకు విచారము. ఒకరు ఒక బోధకునిచూచి ఏమి బోధించ వెళ్లుచున్నావు అని అడిగెను. అందుకా బోధకుడు ఫలాని వాక్యము బోధించుచున్నాను అన్నప్పుడు, ఆ ప్రశ్నకుడు నీవు వాక్యము అంతా బోధించి సిలువ చెప్పకపోతే అంతా వృధా అని చెప్పెను. మన శిక్షలు, పాపములు, భారము ఆయన తన మీద వేసికొన్నాడు. పునరుత్థానము ఉపయోగమే గాని సిలువ ఎక్కువ ఉపయోగము.
ధ్యానము: ‘ప్రభువు మనకొరకు పడిన శ్రమ’.
ఒక బల్లమీద అరటిపండ్లు, సపోటాలు, రొట్టెలు, ఆహారము, బట్టలు, అచ్చుపడిన పుస్తకాలు ఒక బీదవానిని కూర్చుండబెట్టి తినమంటే తినునా? వద్దని అంటాడా? అతని కాళ్లు బురద, శరీరము చెమట బట్టలు మాసిపోయెను. తలమాసెను, చేతులు అశుభ్రముగా నుండెను, అలసిపోయి చేతులమీద ఆనుకొనెను, దాహముగా నుండెను. తింటాడా? బట్టలు కట్టుకొంటాడా? బాటసారి పైవన్నీ శుభ్రము చేసికొని అప్పుడు భోజనమునకు కూర్చుండవలెను. ముందు స్నానము చేసి, అన్నీ పనులు చేసి, తిండి తినిన తిన్నట్టు ఉండును. అలాగే సిలువ మీద ప్రభువుండి కష్టములు తీసివేయకుండా
బైబిలు చదువు, విశ్వాసముగానుండుము అని చెప్పి, పరలోకములో ఇన్ని భాగ్యాలు, ఇహలోకములో ఇన్ని భాగ్యాలున్నవని చూపించిన అతనికి శాంతి ఉండునా? పాపము, శిక్ష, భారము తీసివేసిన యెడల పై వాటికొరకు ప్రయత్నము చేయును. ఉదా: పిల్లవానిని కోతి కరువగా బాధ కలిగి ఏడ్చెను. ఊరుకొనమన్నా, బిస్కెట్టు ఇచ్చినా ఏమిలాభము? బాధ పోవలెను. అలాగే సిలువవలన కూడ.
ఒకరు మోక్షలోకము గురించి అంతావిని, “అవన్నికూడా ఇన్ని బాధలు, కష్టాలు ఉంటే చచ్చిన తరువాత ఏమగుదుమో!” అనెను, ఆయన సిలువమీద అన్నీ తీసివేసినా, పరలోకములోని మహిమ, భూలోకములోని మహిమ వినగలరు, దాని కొరకు ప్రయత్నించగలరు. 1) పాపములు, 2) వ్యాధులు, 3) మిగిలినవన్నీ – నరకము, మరణముకూడా గలదు. వాటికి సంబంధించిన శిక్ష అంతా సిలువమ్రాను మీద ఉన్నవి, అవి మనమీద లేకుండా పోవును. ఎప్పుడు? మన అవిశ్వాసము, అశ్రద్ధ అవన్నీ పోగొట్టుకున్నప్పుడు. ఆయనజేసిన మహోపకారము ఏదనగా మన కడ్డముగా నున్నశ్రమలన్నియు, ఆయన భరించెను. ప్రభువా! ఇవన్నీ నా నిమిత్తమై అనుభవించినావు. నా మీద నుండే మూడు అవస్థలు అనుభవించినావు. నీ మీద వేసికొన్నావు నా మీదలేకుండా చేసినావు గనుక వందనములు. పై మూడు పనులుచేసి మా విషయములో గొప్ప మహోపకారము చేసినావు. అట్టి అనుభవము మా జీవితములో ఋజువు చేయుమని వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.
సిలువ ధ్యాన కూటము:- ధ్యానకూట ఉద్దేశము ఏమనగా, ప్రభువు మనకు ఏమి తలంపు కలిగించునో, అనేది. ప్రార్థన కాదు, మనము మాట్లాడుట కాదు గాని ఒక ధ్యానాంశము కలిగియుండుట మంచిది. మండల కాలములో ప్రభుని సిలువ ధ్యానములో నుండుట మంచిది. సిలువ ధ్యానములో అనేక అంశములు గలవు. ఈ చివరి శ్రమ మట్లాదివారముతో ప్రారంభము. ముఖ్యముగా మరల ఆదివారమునకు పునరుత్థానము. ఆయన మనస్సులో రాబోయే శ్రమల తలంపులు ఉన్నవి. అవి బహిరంగ శ్రమలు కాదు. సిలువ మీద కొట్టబడుదునను తలంపు కాదు. చనిపోవుదుననే తలంపు కాదు గాని ఎప్పుడైతేనేమి సర్కీటులోనైతేనేమి? గెత్సేమనేలోనైతేనేమి? సిలువముందు అయితేనేమి? ఆయన శ్రమలో ఎవరిని ధ్యానించెను? ఆ శ్రమలో యేసుప్రభువు నన్నే ధ్యానించెను. నన్నే తలంచెను. తన శ్రమలో యేసుప్రభువు నన్నే తలంచెను. నన్ను గురించే ఆయన ధ్యానిస్తూ శ్రమపడుతూ చనిపోయెను. నన్ను గురించి ఆయన ఏమని తలంచెనో! ఇప్పుడు పుట్టిన నన్ను గురించి ప్రభువు అప్పుడు తలంచినాడా! నన్ను గురించి ఆయనకు అప్పుడే, జ్ఞాపకము వచ్చెనా? నా శ్రమలో నేనున్నానా? నిజమైతే నీవు, నేను కృతజ్ఞులమై యుండవలెను. ఇప్పుడున్న నన్ను ఆయన తలంచుకొనెనా? ఓ ప్రభువా! నీవు మమ్మును తలంచుకొన్నావు గనుక వందనములు. మరియు నీవు దేవుడవు గనుక అందరినీ తలంచుకొనగలిగినావు.
సాధారణముగా ఏపని మొదలుపెట్టినా, మొట్టమొదట చాలా ఉద్రేకముగా నుండి తరువాత తరువాత ఉద్రేకము తగ్గును. విజ్ఞాపన ప్రార్థన విషయములోకూడా మొదట ఉద్రేకముగా నుండి తరువాతసాధారణమై పోవును. బైబిలులో మొదటినుండి చివరివరకు అనేక విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు న్నవి. ఇది శ్రమలకాలము గనుక ప్రభువు సిలువమీద చేసిన విజ్ఞాపన ప్రార్థన జ్ఞాపకము చేసికొందము. ఆయన శత్రువుల కొరకు చేసెను. మనమైతే, శత్రువులు కాని వారికొరకు చేసెదము. అయితే ప్రభువు మిక్కిలి కఠినమైన విజ్ఞాపన చేసెను. ముఖ్యముగా హింసించే వారికొరకు చేసెను. రెండు రకములైన శత్రువులు ఈ లోకములో గలరు. 1) నిజముగా కీడు చేయవలెనని ఆలోచించేవారు పూర్తిగా శత్రువులు 2) మన పక్షముగా లేనివారు, వ్యతిరేక పక్షముగా నున్నవారు; వీరు నిజముగా కీడు చేసే శత్రువులు. వీరిని ప్రతిపక్షమువారు అందుము.
1) న్యాయముగా మనతో విరోధపడేవారు. వాదించేవారు మీరు అగుదురు. 2) సిద్ధాంతములను బట్టి విరోధులగుదురు. 3) నచ్చలేదు గనుక విరోధముగా నుందురు. కీడుచేయనుద్దేశము కలిగియుందురు. 4) మనతో ఏకీభవించరు. 5) భిన్నాభిప్రాయము కలిగియుందురు. ఇవన్నీ కలిపితే న్యాయము గనుక విరోధము. ఉదా: ఒక సమావేశములో వాదించుకొందురు. ఒకరి సిద్ధాంతము ఒకరికి నచ్చక వాదించుకొని తరువాత షేక్‌హ్యాండ్‌ తీసికొందురు. లేక ‘టీ’ తీసికొందురు, ఈ దిన ధ్యానములో యేసుప్రభువు తన విరోధుల కొరకే చేయగలిగిన యెడల, అంత కఠినమైన పనే చేయగలిగిన యెడల మన స్నేహితుల కొరకు ఇంత సుళువైన పని చేయలేమా? ఇది జ్ఞాపకముంచుకొని ఎవరిని గురించి ప్రార్థించుచున్నామో వారిని జ్ఞాపకముంచుకొని చేయవలెను. ఆలాగు చేయుశక్తి సిలువనాధుడు మీకు దయచేయును గాక. ఆమేన్
ప్రార్ధన:- యేసు ప్రభువా! నీవు శత్రువుల కొరకు చేసినావు. అంత గొప్ప పని ఎవ్వరు చేయలేరు. అనేక భక్తులు చేసినారుగానీ వారు మనుష్యత్వముతో చేసిరిగానీ నీవు దైవత్వముతో చేసినావు. గనుక నీ పని ఎవ్వరు చేయలేరు. 1) శ్రద్ధ, జాలితో చేసే మనసు. 2) చేసేవారిని తలంచుకొనుట. విన్నా వారిని తలంచుకొనుటకు అంశము తలంచుకొనుట. ఈ రెండూ జ్ఞాపకముంచు కొనునట్లు మనసు దయచేయుము. ఆమేన్.

కీర్తన : “తన్ను జంపు శత్రువులకు – దయను జూపెనా తన – నెనరు జూపెనా – ప్రభు కనికరించెనా= ఓ – జనక ఈ జనుల క్షమించు – మనుచు వేడెనా“
“మనస యేసు”

Share this now. Choose your platform