లెంటులోని ఇరువది ఎనిమిదవ దినము – శనివారము
ఆదరణ లోయ
కీర్తన 23:4
ప్రార్థన :మా యేసుప్రభువా ! నీవు శ్రమలలో ఆదరణ పాందినావు. నీవు శ్రమలలో పొందిన ఆదరణ మేము గ్రహింపలేకపోయినను, గ్రహింపగలిగినంత మాకు ఆందించుమని, వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.

శ్రమకాల ధ్యానము : గత ప్రసంగములో “లోయ” అను పాఠమును చదివితిమి. అందు క్రీస్తు ప్రభువు యెుక్క శ్రమానుభవము వివరింపబడెను. ఈ పాఠములో ప్రభువు ఆ గాఢంధకారపు లోయలో ఎట్టి ఆదరణ పొ౦దినది వివరించుదును. ఇదివరకు వివరించిన శ్రమల లోయలో “ఇదిగో యెరూషలేము వెళ్ళుచున్నాము” (మత్తయి 20:17) అని ప్రభువు ప్రవచించినప్పటి నుండి, లోయలో ప్రవేశించి, లోయ చివరనున్న మరణము సమాధివరకు వివరింపబడెను, లోయ మధ్యభాగములో చిక్కు ప్రశ్నలు, దూషణలు, అవమానములు, శ్రమలు కలవు. ఇపుడు ధ్యానించేది శ్రమలు కాదు, అవమానము కాదు, శిక్షావిధి కాదు, సిలువవేత కాదు, అయితే మన ధ్యానాంశము మరేది? ఆయనకు శ్రమలో ఆదరణ, అవమానములో ఆదరణ, శిక్షావిధిలో ఆదరణ గలదు. గనుక మన ధ్యానము ప్రభువు పొందిన ఆదరణ. మన శ్రమలలో కూడ మనకు ఆదరణ కావలెను. అందుచేత ఆయన మనకు ముందుగా తనశ్రమలో ఆదరణ పొందెను. లోయ పొడుగునా, ఎడమప్రక్క శ్రమలు, అవమానము, కొట్టుట, దూషించుట, సిలువ వేయుట, చంపుట అను చీకటి గలదు. అయితే లోయ కుడిప్రక్కన ఆదరణ, ఆదరణ, ఆదరణ గలదు. మనము లోయలోబడి ఆయనతో వెళ్ళవలెను. శ్రమ అనుభవించుటకే కాదు, ఆయన పొందిన ఆదరణ కూడ పొందుటకు మనము వెళ్ళవలెను.

1. యూదుల సభలో ప్రధాన యాజకుడు ‘ఒక మనుష్యుడు మన జనాంగము కొరకు చనిపోవుట మంచిదే’ అని చెప్పెను. ప్రధాన యాజకుడు అట్లనునా? సన్హేద్రిము సభలోనున్న ఆయన, ప్రభువు మీద కుట్రాలోచన చేయు సభలోనున్న ఆయన ఆలాగు అంటాడా? అది దేవుడే అనిపించెను. అదే ప్రభువునకు కలిగిన ఆదరణ, సభలో అందరు నీకు వ్యతిరేకముగా మాట్లాడినను,ఒకరు నీ పక్షముగా మంచి మాట మాట్లాడినా నీకు సంతోషము కాదా! అలాగే ఆ సభలో అందరు ప్రభువును తిట్టిరి గాని ఆ ప్రధాన యాజకుడు ఈ మంచి మాటఅనెను. అందును బట్టి ప్రభువునకు ఆదరణ.

2. లోయలో మరికొంత దూరము వెళ్ళగా ప్రభువు యెుక్క తీర్పు సమయములో ఒక గొప్ప మాట వినబడినది. ఆ నీతి మంతుని జోలికి వెళ్ళ వద్దు, ఆయనను గూర్చి కలలో బాధపడితిని, (మత్తయి 27:19) కోర్టులో క్రీస్తు పక్షముగా ఒక ఆదరణమాట వచ్చెను. ఈమాట అన్యురాలిదగ్గర నుండి వచ్చెను. మొదటి మాట స్వజనుల వద్ద నుండి కయిపనుండి వచ్చెను. కనుక ప్రభువునకు ఆదరణ.

3. ఇంకా కొంత దూరము పోగా శిష్యులెవ్వరూ లేరు. అందరు పారిపోయిరి. యోహాను ఒక్కడే ప్రభువును వెంబడించెను. శిష్యులందరు ప్రభువునకు ఎడమైరిగాని, యోహాను మాత్రము కనబడుచుండెను. ప్రభువునకు ఎంత సంతోషము! ఎంత ఆదరణ! యోహాను 19:26 అందుచేత “అమ్మా, యిదిగో నీ కుమారుడు”, “ఇదిగో నీ తల్లీ” అని ప్రభువు పలికెను. ఈలాగున శ్రమలలోనే ఆదరణ పొందెను, ఆయనతో గేత్సేమనే తోటనుండి పంచాయితీ సభకు, అక్కడినుండి గవర్నమెంటు కోర్టునకు, కల్వరిగిరి రోడ్డుమీదకు, చివరకు సిలువ దగ్గరకు యోహాను వెళ్ళెను. తన శ్రమలో ఆయనకు ఒకప్రక్కన తన నమ్మకమైన శిష్యుడు కనబడెను. ధైర్యముగల పేతురు ఎక్కడ? నేనా, నేనా అని చెప్పిన మిగతా శిష్యులు ఎక్కడ? యోహానును చూడగానే ప్రభువునకు ఆదరణ. ఇంటిలో ఎవరైన చనిపోయి దుఃఖముతో నున్నపుడు, బంధువులు కనపడినయెడల ఆదరణ కలుగును గదా! అలాగే ఈ యోహాను, తోట దగ్గరనుండి తిన్నగా కల్వరిగిరివరకు వచ్చెను. గనుక ప్రభువునకు ఆదరణ. యేసు వెంబడి వచ్చెను, నిలువబడి చూచుచుండెను. ఏమియు చేయలేడు. అట్టి శిష్యుడు ప్రభువు కంటపడెను గనుక ఆదరణ.

4. ఇంకా లోయలోబడి పోగా, గలిలయనుండి వచ్చిన స్త్రీలు, ప్రభువును చూచి రొమ్ముకొట్టుకొనుచు ఏడ్చుచున్నారు (లూకా 23:27). వారిని చూచి యేసుప్రభువు ఏమి అనుకొనును? నా దుఃఖములో వారు పాలు పొందుచున్నారు, నన్ను చూచి జాలిపడు చున్నారు. మిగిలిన వారికైతే జాలిలేదు. ఈలాగు ఆయనకు ఆదరణ కలిగి, అమ్మా నాకొరకు కాదు, మీకొరకు మీ బిడ్డల కొరకు దుఃఖించండి అని చెప్పెను.

5. లోయ చివర ప్రభువునకు శత్రువును, గవర్న మెంటు అధికారియు మరియు పటాలపు నాయకుడుయైన శతాధిపతి పలికినమాట “నిజముగా ఈ మనుష్యుడు దేవుని కుమారుడే” (మార్కు 15:39), అన్యులలో ఒకరు అట్లు పలుకుట ఎంత గొప్ప సంగతి! ఇది ఆయనను శిక్షించేవారిలో ఒకరినుండి వచ్చిన మాట. పిలాతు భార్య శిక్షించేవారిలో ఒకరు కాదు. గాని ఇతడు క్రీస్తును శిక్షించేవారిలో ఒకడు. ఎంతమార్పు అతనిలో లేనియెడల ఇంత గొప్పమాట అనగలడు.’

6. కుడివైపుననున్న నేరస్థుడు ఇంకొకరిని గద్దించి, ప్రభువుతో పలికిన మాటలు (లూకా 23:10). ప్రభువా! నీవు నీ రాజ్యముతో వచ్చినపుడు నన్ను జ్ఞాపకముచేసికొమ్మని అన్నాడు. ప్రభువునకు ఎ౦త ఆదరణ! ఒకప్రక్క ఆయనను దూషించుచుండగా ఇతడు ఆయనను భూషించుచున్నాడు. ప్రభువునకు కలిగిన ఆదరణను బట్టి “నీవు నాతో కూడ పరదైసులో నుందువని” చెప్పెను. సిలువమీద గొప్ప సాక్ష్యము; సిలువమీద గొప్ప వాగ్ధానము; అనగా ఇతడు సిలువమీద నుండి పలికిన సాక్ష్యము మరియు పటాల నాయకుడు క్రిందుండి పలికిన సాక్ష్యము, ప్రభువునకు గొప్ప ఆదరణ. ఈ లోయ, శ్రమల లోయ అయినప్పటికిని ఆదరణగల లోయ. మన జీవితము శ్రమల లోయ అయినను అందులో ఆదరణ కూడ నుండును. అవమానమున్నను ఆదరణ కూడ ఉండును. వ్యాధిఉన్నను ఆదరణ గలదు. క్రీస్తుప్రభువునకు వ్యాధికంటె గొప్ప వ్యాధి ఉన్నది అనగా ఆయన శిరస్సు రక్తమయము, శరీరము రక్తమయము, చేతులు రక్తమయము, పాదములు రక్తమయము. జబ్బుల కంటే జబ్బు ఉన్ననూ అట్టి స్థితిలో కూడ ఆదరణ గలదు. జబ్బు జబ్బుగానే యున్నది గాని ఆదరణ కూడ ఉన్నది. మన విషయములో కూడ అలాగే ఉండును. యేసుప్రభువు శ్రమలు సహించినపుడు దేవుడుగా సహించలేదు, మనిషి వలె శ్రమపడెను, మనిషివలెనె సహించెను, మనిషివలెనె ఆదరణ పొందెను. ఈ లోయలో ప్రభువు పొందిన ఆదరణ సంగతులు ఇంకను గలవుగాని వివరించుటకు సమయము లేదు గనుక ఉదహరించుచున్నాను.

7.పేతురు ప్రభువును ఎరుగనని అబద్ధమాడెను. గాని వెంటనే పశ్చాత్తాపపడెను. ప్రభువునకు ఆదరణ కలిగించు సంగతులలో ఇది ఒకటి లూకా 22 : 61,62.

8. గెత్సేమనేలో ప్రభువు పొందిన ఆదరణ లూకా 22 : 43. ఇది దూతల వలన కలిగినది బలాదరణ.
9. మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించునని ప్రభువు చెప్పగా, శిష్యులు ప్రభువా, నేనా! నేనా! అని అన్నారు మార్కు 14 :19. ఇదికూడ ప్రభువునకు ఆదరణ.
10. ఇంకా ఏమైన ఒక ఆదరణ ప్రభువునకు కలదా? లేదుగాని ఉన్నది. ఏమిటి? (లూకా 23 : 46) తండ్రీ, నీచేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను. నా ఆత్మను చేర్చుకొనుము అని ఆదరణలేనివారు అనగలరా? దేవా, దేవా! నా చేయి ఏల విడనాడితివి? అన్న ప్రభువు, ‘నా ఆత్మ అందుకొనుము’ అని ఆదరణ లేనిదే అనగలడా!
11. క్రైస్తవ జీవితములో ఇది చివరి ప్రార్థన. ఈ ప్రార్థన తర్వాత ఇంకా చేయవలసిన ప్రార్ధనలు లేవు. లూధరుగారు ప్రతిరాత్రి పరుండబోవునపుడు, చివరిలో ఈ ప్రార్థన చేయించేవాడు. దాని తర్వాత ఇంక ప్రార్థన లేదు, పండుకొనుటయే. మనము చివర చేయు ప్రార్థన ఆయన ప్రతిదినము చేసేవాడు, పరుండిన తర్వాత ఇక లేస్తామో, లేవమో మనకు తెలియదు గనుక ఆ ప్రార్థన చేయవలెను.
యేసుప్రభువు యెుక్క చివరిప్రార్థన మనకుకూడ అలవాటగును గాక!
కీర్తన: “ఎవరు నా శత్రువు – నెదిరించి గెల్చిరి – ఎవరు నా శోకంబు – నెగుర గొట్టిరి?= ఎవరు నా హృదయంపు మూర్చను – నీడ్చి సేద దీర్చి మనసు – చివుకు మను గాయంబు మాన్పిరి! – సిల్వబడ్డ యేసుక్రీస్తే”. “నాకింత“

Share this now. Choose your platform