సిలువయొక్క  బహిరంగ  చరిత్ర

 యోహాను 19:1-30

ప్రార్థన:మా నిమిత్తమై రక్తము కార్చిన తండ్రీ! నీవు పొందిన శ్రమను ,ఎవరూ ఎన్నడూ అనుభవించలేదు. నీ సిలువ చరిత్రలోని ప్రతి అంశమూ మా మేలుకొరకై యున్నది గనుక అట్టి ధ్యానమును నేడు మాకు దయచేయుము. ఆమేన్.

      ప్రభువు మనకొరకు అనుభవించిన శ్రమలే ఈ సిలువ  చరిత్ర. యేసుప్రభువు పొందిన శ్రమలకంటే ఎక్కువైన శ్రమలెవరైనా పొందినారా? లేదు. ఈ లోకమంతటి కొరకు ఆయన శ్రమ పొందెను. గనుక ఆయనకు ఎక్కువ శ్రమ, క్రీస్తు పొందిన శ్రమ ఎప్పుడును ఎవరును పొందలేదు, పొందలేరు. పుట్టిన, పుట్టబోవు వారి పాపముల కొరకైన శ్రమలను కూడ ఆయన అక్కడ అప్పుడే అనుభవించినాడు,

    కొండమీద ఉన్న నాలుగు గుంపులు:

  1. గవర్నమెంటు గుంపు, 2. శత్రువుల గుంపు, 3. విశ్వాసుల గుంపు, 4. నేరస్థుల గుంపు,

      సిలువయెుద్ద మన కధ అంతా తీర్మానం మీదే ఆధారపడి యున్నది, ఇదే రక్షణ దినము గనుక సిలువ చరిత్ర గొప్పది. మనలోనున్న పాపములన్నీ, సిలువమీద నున్న ఆయన తీసివేసినాడు గనుక కలువరి సిలువయెుద్దకు వచ్చినప్పుడు విశ్వాసి కి ఆనందము,మోక్షము కలుగును.

నీలకంఠగోరే అనే పండితుడు 4 సువార్తలు చదివినప్పటికిని, క్రీస్తు దేవుడుకాదు భక్తుడు అని బోధించినాడు. ఒకసారి మనస్సు పుట్టి మరలా 4 సువార్తలు చదివి, సిలువ చరిత్ర యెుద్దకు వెళ్ళే సరికి, చదువుట మాని “ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను, తెలిసిపోయింది. ఈయన దేవుడు. దేవుడు కాకపోతే ఇంత శ్రమ అనుభవించలేడు. దేవుడు గనుకనే ఇంత శాంతముగా అనుభవించినారు. గనుకనే అందరి పాపములు క్షమించినాడు. గనుక అందరికి యేసు ప్రభువే దేవుడని” నమ్మి, బాప్తీస్మము పొంది నెహెమ్యా నీలకంఠగోరేగా పేరు మార్చుకొని, హిందూ మతములో నుండి క్రీస్తు మతములోనికి వచ్చెను. క్రీస్తు ప్రభువును సిలువ వేయుటేలాగు అనగా –  సిలువను పరుండబెట్టి, ఆయనను దానిపై పరుండబెట్టి,మేకులతో కొట్టి, తరువాత సిలువను ముందుగా తీసిన గోతిలో పాతిపెట్టిరి.

యేసుప్రభువును సిలువపై పరుండబెట్టి కుడిచేతిలోను, ఎడమ చేతిలోను, మేకులుపెట్టి సుత్తెతో కొట్టినారు, అలాగే రెండు కాళ్ళు అనగా రెండు పాదములు ఒక దానిపైని మరియొకటి పెట్టి ఒక మేకును ఉంచి, సుత్తెతో కొట్టినారు. అప్పుడు చిమ్మెట గొట్టము నుండి నీరు ప్రవహించినట్లుగా ఆయన రక్తము చిందినది, అందుకే భక్తులు ఆయన రక్తము చిందించినాడు అని వ్రాసినారు. ఇది నేలమీద పరుండియున్నప్పుడు జరిగిన సంగతి, పిదప ముందుగా తీసిన గోతిలో ఆ సిలువను వేసి పాతిపెట్టిరి. తరువాత వారు నిచ్చెన వేసి, ముండ్ల కిరీటము తెచ్చి, ఆయన శిరస్సుపైన వేసి అదిమిరి. అప్పుడు రక్తము కాళ్ళవరకు కారినది. ముండ్ల కిరీటము అనగా మేకుల కిరీటము.

చేతులలో రక్తము:

          ఆయన చేతులలో మేకులతో కొట్టినప్పుడు మరింత బాధ. మేకులతో చేసిన కిరీటము ఆయన శిరస్సు మీద అదమగా మరింత బాధ కలిగెను. అదంతయు మన పాపమును బట్టి కలిగినా, మనమీదనున్న  ప్రేమనుబట్టి ఆయన అంతయు ఓర్చుకొనెను.

పాదములలో రక్తము:

            పాదములలో మేకులను కొట్టినప్పుడు దుర్జనులకు ఏలాగు మనస్సు కరగలేదో, అలాగే నేటి కాలములో సిలువనుగూర్చి విని, మారని వారు కూడా  క్రీస్తును బాధించుచున్నవారే, ఆనాటి దుర్జనుల హృదయము కరగలేదు. పాదములనుండి రక్తము, శిరస్సు నుండి రక్తము కారుట చేత, ఆయన రక్తమయమై పోయినప్పటికిని, వారి మనస్సు కరుగక ఒక రాణువవాడు బల్లెముతో ప్రభువు ప్రక్కలో పొడిచెను గాన రక్తము ప్రవహించెను.

తల్లి ప్రక్కను పరుం డియున్న బిడ్డను జ్ఞాపకము తె చ్చుకొనండి : మనుష్యులు దేవుని ప్రక్కను, క్రీస్తు ప్రక్కను చేరియుంటే క్రీస్తుకు ఎంతో ఇష్టము గాని మానవుడు దేవునిని విడిచి సైతాను ప్రక్కకు చేరి యున్నందున ఆయన తన ప్రక్కలో బళ్లేపు పోటు పొడిపించుకొనెను. రక్తము మాత్రమే కాదు గాని అందులో నుండి నీళ్ళుకూడా ప్రవహించెను. బల్లెముపోటు పొడిచినప్పుడు నీరు కారెను.

    నీరు ఎందుకు కారెను  :  ఆయన మనసులో ఎక్కువ దుఃఖము ఉన్నది. తన జీవితము పొడుగున ఆయనకు దుఃఖమే యున్నది,           33 1/2సం

ల నుండి యున్నది. సిలువ మ్రానుమీద నున్నప్పుడు మరి ఎక్కువగా యున్నది. తన మరణమును గూర్చికాదు గాని మనసులో మరొక దుఃఖము కలదు. ఏమిటంటే వీరిని ఇంతగా ప్రేమించితే ఎందుకు ఇలా ద్వేషిస్తున్నారు! వీరే కాదు, లోకమంతా ఇంతగా చెడిపోయిందనే దుఃఖము. ఆయన మనసులో గలదు.

    గెత్సేమనే తోటలో ఆయన పొందిన విచారము సాధారణ విచారము కాదుగాని ఆయనకు ఆ శ్రమలో రక్తపు చెమట కారినది. బల్లెపు పోటు పొడిచినప్పుడు రక్తమే రావలెను గాని నీరు రాకూడదు. అక్కడ  రక్తపు చెమట పట్టకూడదు. సిలువపై నీరు రాకూడ దు. ఎక్కువ దుఃఖమువల్ల ఆయన రక్తము కరిగిపోయినది. అనగా క్రీస్తు గుండె నీరైపోయింది. ప్రజలందరికొరకు దుఃఖ పడుచుండగా రక్తము కరిగి నీరుగా ప్రవహించినది. గనుక సిలువపైన వ్రేలా డు యేసుప్రభువునకు నమస్కరించవలెను. చేతులతోకాదు, హృదయముతో, ఆనందముతో నమస్కరించవలెను. యేసుప్రభుపు ఈలోకములో ఉన్నప్పుడు ఎవరినిగూర్చి ఆలోచించుచుండెననగా ‘మానవులందరి కొరకును’ కేవలము మనిషి తలంపులే అనగా మనిషిని రక్షింపవలెననే తలంపే అయనకున్నది.

1) ఆయన మనుష్యులకు ఏమి కీడు తలంచినాడని మేకుల కిరీటం అదిమినారు? ఆయన ఏమైన కీడు చేసినాడా? మనలను గూర్చి ప్రార్ధనలు, మంచి ఆలోచనలు, మంచి ఉ ద్దేశములు కలిగియున్నాడు. మనమైతే, శిరస్సులో చెడ్డగా ఆలోచించుదుము. అందుచేత  మనకు బదులుగా ఆయన తన శిరస్సులో మేకుల కిరీటము పొంది శ్రమ పొందెను.

2) ఆయన తన రెండు చేతులతో చిన్న పిల్లలను ఆశీర్వదించెను. ఆ చేతులకు మేకులు కొట్టినారు. 5000 మందిని ఏ రెండు చేతులతో దీవించినారో, ఆ రెండు చేతులకు గాయములు చేసినారు.

3) ఆయన పాదములతో వారి దేవాలయమునకు వెళ్ళి బో ధించినారు. వారి సంత వీధులకు వెళ్ళి బోధించినారు. వారి పండుగలకు నడిచి వెళ్ళి బోధించినాడు. పాపుల ఇంటికి వెళ్ళి బోధించినా డు. భక్తుల ఇండ్లకు నడిచివెళ్ళి బో ధించినాడు గానీ మనము పాదములతో చేసిన మన పాపములకు ఆయన గాయములు పొందెను.

4) ఆయన ప్రక్కలో బల్లెము పోటు ఎందుకు పొందెను? (1) ‘నా యెుద్దకు వచ్చే వానిని నేనెంత మాత్రమును త్రోసివేయను’. ఇది ప్రభువు యెుక్క ఆహ్వానము.

(2) ప్రయాసపడి పాపభారములు మోసికొనుచున్నవారలారా! నాయెుద్దకు రండి, ఇది రెండవ ఆహ్వానము. ఆయనను న్యాయము చొప్పున బల్లెపు పోటు పొడవకూడదు. కానీ మనమాయన దరిని చేరుటకు ఆ గాయము పొందెను. ఆయన కేవలము ఉపకారము చేసినప్పటికిని, అయన అవయములతో అపకారము చేయక పోయినప్పటికిని, దుర్జనులు ఆయనకు కేవలము అపకారమే చేసినారు . పరలోకము నుండి భూలోకమునకు నిన్ను స్వ స్థ పర్చుటకు వై ద్యుడుగా దిగివచ్చిన, ఆయన నన్ను బాగుచేసి యున్నాడని నమ్ముము.

ఉదా :– గ్రుడ్డివాడు డాక్టరు దగ్గరకు మందు కొరకు వెళ్ళితే, ఈ మందు వేసికొంటే బాగుపడుదువని డాక్టర్‌ గారు చెప్పితే “ముందే బాగుచేయండి, అప్పుడు మందు ‘ వేసికొంటానని చెప్పడు గదా! గనుక విశ్వాసము అనగా ఏదిలేదో, అది యున్నదని నమ్మండి! ఏది చూడలేదో అది చూచియున్నామని నమ్మండి! బాగుపడకపోయిననూ బాగుపడినట్లుగా నమ్ముటే విశ్వాసము. యేసుప్రభువు మిమ్మును బాగుచేసియున్నాడని నమ్ముచున్నారా? అలాగైతే దేవునికి స్తోత్రము చేయండి.

కీర్తన : ‘దేవా తండ్రి నీకు… స్తోత్రములు. అందరు ఆయనను స్తుతించండి.

ప్రభువైన యేసురక్తము మిమ్నును స్వస్ధపర్చునుగాక! ప్రభువుయెుక్క మితిలేని ప్రేమద్వారా మీ శరీరమునకు ఆరోగ్యమును, స్వస్థతయును, మీ ఆత్మకు శాంతియు, ఆనందమును కలుగును గాక! ఆమేన్.

కీర్తన :- 1) “రక్తంబు నాపైకి – ప్రవహించుచున్నది రక్షకా నీకు స్తోత్రం = భక్తితో ఈ కధ — భాగ్యంబు గైకొను – భాగ్యమిమ్ము  స్తోత్రము”

 2)    “నీ ప్రేమ నీ దయ – నీ జాలి నీ మనసు  –   నీ ముఖ బింబమున  గలదు = నీ  ప్రభావంబెల్ల – నీ ప్రయాసములోనే – నెగడుచు   గన్పడ  గలదు”.

Share this now. Choose your platform