ప్రభువు పొందిన తీర్పులు

మత్తయి 26 :63-64.

ప్రార్థన :- ప్రభువా! మామీదికి రావలసిన ఐదు తీర్పులు తప్పించుకొనుటకుగాను నీవు తీర్పుపొందినావు గనుక అవి మాకు రాకుండా చేసినావు గనుక మాకు శిక్ష రాదు. నీకు వందనములు. ఇంకా ఎన్ని  ఉన్నా ఆ తీర్పులుకూడ పొందినావు. మాకు అవి రావు. నీకు వందనములు. దయగల ఫ్రభువా! మా తీర్పులు పొందిన నీకు వందనములు. మాకు విమోచన దీవెన దయచేయుము. ఆమేన్.

    ఈ శ్రమ చరిత్ర కాలములో రెండు కోర్టులు గలవు. 1. యూదులమత సంఘ పక్షముగా ఏర్పాటైన సన్హెడ్రిను సభలోని నేరపంచాయితీ, 2. దేశ చక్రవర్తియైన కైసరు (రోమా) తరుపున ఉన్న కోర్టు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఈ రెండు కోర్టులకు వెళ్లవలెను. యేసు నజరేతులో పుట్టి యూదయ, గలిలయ, సమరయ, సిరియా దేశములలో సువార్త చేసి తిరుగుట ముగించెను. ఇప్పుడు కోర్టులకు పోవలెను, తరువాత సిలువ దగ్గరకు పోవలెను. ఆయన తనను ప్రత్యక్ష పరచుకొనుటకు వచ్చెను గనుక అందరికి కనబడవలెను. గనుక పై ప్రదేశములలోని ప్రజలకు కనబడెను. రేపు కోర్టులలో కూడ తన్ను ప్రత్యక్ష పర్చుకొనవలెను గనుక ఆయనే వెళ్ళెను. రేపు ఎవరు కూడ ఆయన మాకు కనబడలేదు అనకూడదు. యూదులకు కనబడుటకు వారి మత కోర్టులకును, రోమా గవర్నమెంటుకు కనబడుటకు ఆ కోర్టుకును ఆయన వెళ్లెను.

   ఇప్పుడు మత కోర్టులో ఆయన దగ్గర వాంగ్మూలము తీసికొని తీర్పు వ్రాయవలెను. తాను ముందు ఇక్కడ తీర్పు పొందవలెను, ఆ తరువాత గవర్నమెంటు కోర్టులో తీర్పు నిర్థారించబడవలెను. రేపు వెయ్యేండ‌్లయిన తరువాత సజీవుల తీర్పులో, ఆయనే వారి వాంగ్మూలము తీసికొని; ‘వెయ్యేండ్ల బోధ విన్నారు గాన మీ తీర్మానమేమి?’ అని అడిగి, తెలుసుకొని తీర్పు చెప్పవలెను. ముందు కథ అయిన తరువాత తీర్పు. అలాగే ప్రభుని కథ అయిన తరువాత తీర్పు.

 ఎందుకు ఆయనకా తీర్పు? :- మనము పొందవల్సిన తీర్పుల నుండి మనలను తప్పించుటకు ఆయనే ఆ తీర్పులు పొందెను, మనముందున్న తీర్పులు ఏవనగా: 1) మరణ సమయము ఒక తీర్పు, 2) రేప్చరు ఒక తీర్పు, 3) ఏడేండ్ల పరిపాలన ఒక తీర్పు, 4) సజీవుల తీర్పు, 5) అంత్య తీర్పు.

మరణము ఒక తీర్పు :- ఈ తీర్పులన్నియు ఆయన చేయ వలెను గనుక ముందు ఆయన తీర్పు పొందవలెను. 1) మరణ సమయములో నీవు హేడెస్సుకా? పరదైసుకా? ప్రభువా! నీవే నా దిక్కు అన్న రక్షింపబడుదువు. 2) రేప్చరునకు సిద్ధపడినావా? లేదా? లేదు. అయితే ఉండిపో. 3) హర్మెగెద్దోను యుద్ధమునకు ముందు ఏడేండ్లు శిక్షలు పొందుతారు. నన్ను నమస్మరించిన యెడల వెయ్యేండ్ల పాలన, ఒప్పుకొనకపోతే నాశనమగుదురు. ఆయనను ఒప్పుకొనినవారు కొండ పగులగా అందులోకి పోయిరి. అంతెక్రీస్తు పటాలము పట్టుకొనబోగా వారు నాశనమైరి. ఇక్కడ యేసుప్రభువు ఒక్క నిమిషము ఊరుకొన్నా వారి పని నాశనమే. 4) సజీవుల తీర్పు :- వెయ్యేండ్ల బోధ విన్న తరువాత ఈ తీర్పు జరుగును.

5) అంత్యతీర్పు :- మరణ సమయములో తిరుగలేదు. అంతకు పూర్వము తిరుగలేదు. హేడెస్సులో మారలేదు. ఏడేండ్లలో మారలేదు. సజీవుల తీర్పులో మారలేదు. ఈ ఐదు తీర్పులు మానవులకు రావలెను. గనుక ఈ ఐదు తీర్పులు తప్పించుటకు తాను తీర్పుపొందెను. ప్రభువు మన బదులు తీర్పుపొందెను. గనుక మనకు తీర్పులేదు.

ముందు మతములో తీర్పు: అక్కడ వాంగ్మూలము కొరకు ఒక ప్రశ్న అడిగిరి. 1) నీవు దేవుని కుమారుడవా? 2) నీవు క్రీస్తువా? నీవు రక్షించుటకు వచ్చిన వాడవునీవేనా! మెస్సీయావా? ఇవి వారి మనస్సులో బోధించుచున్నని. ఇవి చెప్పితే సిలువ వేయరు. సరిగా చెప్పితే నమస్కారము చేయవలసినది. మత గురువులు ఈ ప్రశ్నవేసిరి. వీరి ముందు మత్తయి 4వ అధ్యాయయములో నీవు దేవుని కుమారుడవా! అని సైతాను అనెను. అప్పుడు సైతాను వేసిన మొదటి ప్రశ్న చివరిగా మత గురువులు వేసిరి. ‘నీవు దేవుని కుమారుడవైతే రాళ్లు రొట్టెలు చేసికో’. నేను దేవుడను, దేవుని కుమారుడను అంటే యూదులకు సంతోషము. ఇదే యూదులకు సరిపోవును. లోకస్తులకు దేవుని కుమారుడన్న ఒప్పుకోరు. దేవుడనవలెను. వీరు పాతనిబంధన ప్రజలు, వాగ్దానాలు విన్నారు గనుక దేవుని కుమారుడన్న ఒప్పుకొందురు.

ఉదా: ఏమండో ఆయన దొరకొడుకు అంటే ‘దొర’ అన్నమాట. అలాగే దేవుడంటే యూదులకు తెలుసు. ఇదే ప్రశ్న బయట వేసిరి. జవాబు చెప్పెను. గాని నమ్మలేదు! ఆ ప్రశ్న ఇక్కడ వేసిరి. ప్రభువు నేను దేవుడను అనియు, దేవుని కుమారుడను అనిన యెడల బాగుండును. జవాబు: ఆ రెంటికి ‘నీవన్నట్టే’ అనెను. 1) నేను దేవుడను, 2) నేను దేవుని కుమారుడను అనెను.

ప్రభువు ఇంకా చెప్పెను 1) ఆరోహణము గూర్చి

2) రేప్చరు గూర్చికూడ చెప్పెను. మత్తయి 2:64లో కోర్టు మొదలు ఆరోహణము తరువాత రేప్చరు వరకు తండ్రి కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండును. తరువాత రేప్చరులో వచ్చును. నీవు గురువువా? నా రాకడ గూర్చి చదివినారా! చూచుకొనండి. రేపు ఆరోహణమగుదును అని శపదం చేసెను.మీ కోర్టు సిలువ, మరణము తప్పించుకొని మిమ్ములను తప్పించుకొని ఆరోహణమౌతాను రేప్చరులో వస్తాను అని సవాలు చేసెను.

మనము ఈ లోకస్తుల మధ్య జీవించినంతకాలము మతస్తుల ఎదుట మనవారి ఎదుట సాక్ష్యమియ్యవలెను. పై నాలుగును ఇవ్వవలెను.

1) నేను దేవుని కుమారుడను, యేసుక్రీస్తు అనే దేవుని కుమారుని ద్వారా నేను దేవుని కుమారుడనని చెప్పవలెను.

 2) నేను క్రీస్తును అనెను. రక్షించుటకు ఏర్పాటైనవాడు. ఏర్పాటు జనాంగములో పుట్టిన ఏర్పాటు వ్యక్తి రేప్చరులో అందరిలోని విశ్వాసులను (ఏర్పాటైన వారిని) తీసికొని పోవును. మనము ఏర్పాటు విశ్వాసులము. వారు ఏర్పాటు జనాంగము. ఆయన ఏర్పాటు అయినవాడు మనమును ఏర్పాటైన వారము. నేను పెండ్లికుమార్తెను, ఆయన ఏర్పాటు సంఘములోని వారమని సాక్ష్యమియ్యవలెను.

3) ఆరోహణ మౌదుననెను. నేను ఆరోహణమౌతాననవలెను.

4) ఆయన వస్తాడు. మనము వెయ్యేండ్లలో వస్తాము.

  ఈ నాలుగు సాక్ష్యమియ్యవలెను. చెప్పవలెను. ఆయన ఇచ్చినట్లే, మనమును 4 సాక్ష్యాలిచ్చిన రేప్చరులో పోదుము. 1) మనము సంఘము ఎదుట సాక్ష్యమియ్యవలెను. 2) లోకము ఎదుట సాక్ష్యమియ్యవలెను.

   ఆలాగు సాక్ష్యమిచ్చు శక్తి, ధైర్యము ప్రభువు మాకు దయచేయును గాక. ఆమేన్.

కీర్తన:-

1) “నిరపరాధి యైన తండ్రిని – నిలువ బెట్టిరి = దొర తనము వారి యెదుట – పరిహసించిరి”

                                         “పాప మెరుగనట్టి”

 2) “తిట్టినను మరల వారిని – తిట్టడాయెను = కొట్టినను మరల వారిని కొట్ట డాయెను”   

                                         ” పాప మెరుగనట్టి”

Share this now. Choose your platform