సిలువమీది మేఘము

మార్కు 10: 32-34.

ప్రార్ధన:తండ్రీ! నీ శ్రమలు మేఘమువలె నిన్ను ఆవరించియుండగా, వాటినన్నిటిని నీతిసూర్యుడవైన నీవు సహించి, జయించినావు. నేడు సంఘము మీదికి రానైయున్న శ్రమలను నీ సంఘము జయించి నిలబడునట్లు నేటి దిన ధ్యానములో నుండి వర్తమానము దయచేయుమని వరుడుగా వచ్చుచున్న యేసు నామమున అడుగుచున్నాము. ఆమేన్.

యేసుప్రభువు వారికి కలిగే శ్రమలు సంఘానికి జరుగబోవు శ్రమలకు ముంగుర్తు. బైబిలులో అనేక ముంగుర్తులున్నవి. అవి చెప్పాలంటే నెల దినములు పట్టును. ముంగుర్తులు వేరు, గుర్తులు వేరు. ముంగుర్తులు జరిగిపోయినవి. మనకాలములో గుర్తులు జరుగుచున్నవి, యేసుప్రభువువారు రెండవ రాకడకు ముంగుర్తులు జరుగునని చెప్పినారు. భక్తులు అవి చూచి, చంద్రలోకానికి వెళ్లిన సంగతి చూచి, ఆ తరువాత ఏమి గుర్తులు జరుగును అని ఆ భక్తులు అడుగుచుండగా, ‘కనిపెట్టుడి’ అని ప్రభువు అనుచున్నారు. ( వచనం : గురుతులను ప్రవచనములను – గుణియించుచున్నది. ‘వధువు సంఘము’) ఇంగ్లాండ్‌, ఆ స్ట్రేలియాలో పై రెండు గుర్తులు నెరవేరుట చూచుచున్నాము.

1) ప్రవచనము 2) గుర్తులు 3) ముంగుర్తులు. ఈ క్రమమునుబట్టియే అయ్యగారు ఆ కీర్తన వ్రాసిరి. ఉదా. కారు మేఘము పట్టునప్పుడు భారీ వర్షము వచ్చునని ప్రకటించగా, అందరు అలాగేనట అని చెప్పుకుంటారు. పొలములో ఉన్నవారు గబగబా ఊళ్లోకి పారిపోవుదురు. ఆ మేఘము అక్కడ ఉన్నప్పుడు మేఘము వాసన కొట్టును, అనగా వర్షము పడుచున్న మట్టి వాసన వచ్చును. గాలి ఆ వాసనను తీసికొని వచ్చును, దానియెుక్క నీడలు కొంతదూరము వరకు కనబడును, తీరా వీరు ఇంటికి వెళ్లగానే పొలములో కుంభ వర్షము కురియును. ఆ వర్షమువల్ల కొన్ని ఇండ్లు పడిపోవును. చెట్ల కొమ్మలు విరుగును. త్వరగా పరుగెత్తనివారు తడిసిపోదురు. నేను శానిటోరియములో నుండగా ఒక కాంట్రాక్టరుగారితో ఏమిచెప్పినానంటే, ఈ పాకలు కట్టి 4 సం,,లు అయినది, ఇకమీదట ఇవి పనిచేయవు. ‘తీసివేసి మంచి ఇండ్లు కట్టండి’ అని చెప్పి కేసవరము సర్కీటుకు వెళ్లిపోయినాను. అక్కడికి 18 మైళ్లు ఉండును. అక్కడకు వెళ్లగా, ఉజ్జీవ కూటములు పెట్టిరి. మరునాడు ప్రభువు నాకు ఒక మాట చెప్పినారు. ఏమంటే, శానిటోరియమ్ పరిస్ధితులు బాగోలేదు గనుక నీవు వెంటనే వెళ్ళవలసిందని చెప్పినారు. కూటస్థులకే ఈ సంగతి చెప్పిరి. అపుడు వారు అయ్యో! ఒక్క కూటమే జరిపినారు. ఇంతలోనే వెళ్లిపోతారా? అనిరి. వారు నమ్మిన, నమ్మకపోయినా ప్రభువు మాట అని చెప్పి, బైలుదేరి శానిటోరియం వచ్చివేసితిని. 4 గంటలప్పుడు మిర్తిపాడు గ్రామము మీదుగా నాలుగు మైళ్లదూరము వరకు నల్లని మేఘముకమ్మి, కనిపించగా మేమందరము సర్ధుకున్నాము. ఇంతలో వర్షము వచ్చివేసింది. అయ్యగారి పాకమీదికిని వచ్చి వేసినది. అయ్యగారు గొంగళి కప్పుకొనిరి, వంటగదికి చేరిరి.

అయ్యగారు అచ్చటికి చేరినారని తెలుసుకొని, 10 స౦,,లు వయసు గల ఇద్దరు ఆడపిల్లలు అయ్యగారివద్ద అపాయము రాదని చేరిరి. మిగిలినవారు బాబూ, నాయనా అంటూ కేకలువేస్తున్నారు. అయ్యగారు వారిని ప్రార్థించమన్నా వారికి ప్రార్థన రాలేదు. పాకలన్నీ పడిపోయినవి. 400 రూపాయలు ఖరీదైన మందుబుడ్లు ముక్కలైపోయినవి. ఇంటి మీద రేకు పడి ఒక మనిషి కాలికి గాయము తగిలినది. ఒక రోగి, రెండు ఫర్లాంగులు రోడ్డుమీదికి దొర్లిపోయెను. ఎంత నష్టము! 1) బుడ్లు (సీసాలు) నష్టము, 2) పాకలు నష్టము, 3) కాలు తెగిన నష్టము, 4) రోగి రెండు ఫర్లాంగులు దొర్లిపోయిన నష్టము. అయ్యగారు గొంగళి కప్పుకున్నారు, కప్పుకున్నను బాధలోయున్నారు. ఎందుచేత? మేఘము దూరముగా ఉన్నప్పుడే, సమీప గ్రామములోనికి అయ్యగారు వెళ్ళి ఉంటే అయ్యగార్కి జబ్బుచేయకపోవును. ప్రభువు నన్ను శానిటోరియంకు వెళ్ళమంటే, వేరొక ఊరికి ఎట్లు పోదునని దగ్గరున్నా ఊరైనా పోలేదు. (అందుచేత వారం రోజులు జబ్బుచేత బాధపడిరి).

   ఇదిగో మనము యెరూషలేముకు వెళ్లుచున్నాము. యూదులైన వారు నన్ను అక్కడ పట్టి చంపుదురు. అన్యులకు అప్పగింతురని ప్రభువు చెప్పిరి. మంచి శుక్రవారమునాడు ఆయన అనుభవించబోయే శ్రమ, మరణమనే మేఘఛ్ఛాయ ఆయన శిర స్సు మీద పడినది. అయినను ఆయన లెక్కచేయలేదు. దానిని శిష్యులు గ్ర హించలేదు. ప్రభువుతో వారును యెరూషలేము వచ్చిరి. అక్కడనుండి యేసుప్రభువు, తన శిష్యులతో గెత్సేమనే తోటకు వెళ్లినారు. అప్పుడు ఆయన మహా వేదనతో ప్రా ర్థించారు. అ ప్పుడు శుక్రవారమునాడు అనుభవించవలసిన సిలువ శ్రమల నీడ మరింత దగ్గరకు వచ్చినది. అదే ఎ క్కువ బాధ, అందుచేతనే తండ్రీ! నీ చిత్తమైతే తొలగించుమని ప్రార్థించెను. రక్తము స్వేదము (చెమట) వలె ప్రవహించెను. ఎంత బాధ లేకపోతే అట్లు రక్తము స్వేదముగా ప్రపహించును! నేడే ఇంత బాధయైతే శుక్రవారము పొందబోయే బాధ ఇంకెంతగా యుండును! ప్రభువు తోట నుండి బైటకు వచ్చియున్నారు. అప్పుడు ఊళ్లో నుండి యూదులు, అన్యులు, గవర్న మెంటువారు – కత్తులతోను, గుదియలతోను, కర్రలతోను ఎదురువచ్చారు.అప్పుడు ఆ మేఘఛాయ మరింత దిట్టమై పోయింది, కత్తులు, గుదియలు చూస్తే భయముండదా? తప్పకుండా ఉంటుంది. ప్రభువు భయపడలేదు. అట్టిది ఇప్పుడుంటే మనకు భయము ఉండదా? ఉంటుంది.

    అక్కడ నుండి ఆయనను యూదుల పంచాయితీకి, సన్‌హెడ్రిన్‌ సభకు అనగా 70 మంది పెద్దలు గల సభకు తీసికొని వెళ్లిరి. అప్పుడెంత బాధ! 1) మర్యాదస్తులు,

ఎరిగినవారి ఎదుట చేతులు కట్టుకొని ఉండుట ఎంత సిగ్గు, అవమానము! అలాగే యూదుల గురువైన యేసు యూదుల ఎదుట నిలువబడి ఉండుట ఎంత సిగ్గు! అది మరియొక విధమైన సమీప మేఘచ్ఛాయ. అప్పుడు వారాయనను బంధించి పిలాతు కోర్టుకు తీసికొని వెళ్లిరి. ఇక్కడ స్వజనులు, అక్కడ పరజనులు; ఇదీ సిగ్గే, అదీ సిగ్గే.

ఇక్కడ స్వజనులు శిక్షించుటకంటే అక్కడ పరజనులు శిక్షించుట మరీ కష్టమైన మేఘచ్ఛాయ, క్రమముగా ఆయనను శ్రమల మేఘచ్ఛాయ వద్దకు నడిపించుకొని వెళ్లుచున్నారు. అసలు మేఘము దగ్గరకు నడిపించుకొని వెళ్లుచుండిరి. ఈ నీడలన్నీ సిలువ మేఘ స్ధలములు. ఈ మేఘములన్నీ క్రమక్రమముగా అసలు మేఘమైన సిలువ దగ్గరకు తీసికొని వెళ్లుచుండెను. అక్కడ మేఘము కుమ్మరించినట్లు వేదన, గాయములు, దుర్మరణము ఇవి ఆయనపై కుమ్మరింపబడినవి. పెద్ద వర్షము కురిసినప్పుడు ఇండ్లు ఏలాగు కూలిపోవునో, అలాగే శ్రమలు ముమ్మరముగా కుమ్మరింపబడినప్పుడు ఆయన కూలిపోయి చనిపోయెను.

      మేఘచ్ఛాయలన్నీ కలసి అక్కడ ఆయనను మరణింపజేసెను. మన కాలములో ఇండియా దేశములో నున్న క్రైస్తవులకు (శ్రమల) మేఘచ్చాయ పోయిన సం,, నుండి కనిపించుచుండెను. మనకిది చాయకాలమే గాని సిలువకాలము కాదు. మీరు మా (హిందూ) మతములోనికి రండి, రాకపోతే మీ మతమున్న దేశమునకు పొండి, లేకపోతే మిమ్మును ఏమిచేస్తామో చెప్పమంటున్నారు. ఇదే మన దేశములోని సంఘము మీదికి వచ్చే మేఘచ్చాయ అయి ఉన్నది. గాని ఎవరి కిని చీమకుట్టినట్టైన లేదు. అందరమును ప్రార్ధనలో ఉంటే జయించగలము గాని లేనిచో జయమురాదు.

           20 వందల ఏండ్ల క్రిందట స్ధాపించబడిన ఆది క్రైస్తవులను, అన్యులు చాలా హింసించిరి. అనేకులను చంపివేసిరి. కత్తితో నరికినవారి చేతులు నొప్పిపుట్టినప్పుడు చంపుట మానిరి. అట్టిది తిరిగి రానైయున్నది. మేఘ చ్ఛాయ వచ్చినది గాని మేఘము ఇంకను రాలేదు. రానైయున్నది. ప్రార్ధన చేయనిచో ఆపలేము. క్రైస్తవులందరికీ ఈ సంగతి చెప్పి ప్రార్ధన చేయించవలెను. క్రీస్తు మీదికి వచ్చిన

    1) మేఘచ్ఛాయలు 2) మేఘములు ఇప్పుడు సంఘము మీదికిని వచ్చును. గనుక సిద్ధపడి ప్రార్థించిన యెడల, అప్పుడు సహించుటకు బలము వచ్చును. అప్పుడు క్రీస్తునకు సిలువ. ఇప్పుడు మనకు (సంఘమునకు) సిలువ. ఇక్కడేకాదు, ఇండియా అంతట.

ఈ శ్రమల ధ్యానము ద్వారా రానైయున్న శ్రమలను మీరు తప్పించుకొందురు గాక! ఆమేన్.

కీర్తన : “ఇచ్చక మిదిగాదు – మిగుల దలపోయ – ముచ్చట దీరదు = అచ్చి వచ్చిన నా – యవతారుడా   నీ ప్రక్క – గ్రుచ్చు గాయము లోపల నే – జొచ్చి నీ ప్రేమ జూతు”                        “నాయన్న” 

Share this now. Choose your platform