సన్నిధి సంపద

కనిపెట్టు గంట (కనిపెట్టు గంట అనగా దేవుని సన్నిధిలో మోకాళ్ళూని కనిపెట్టవలసిన సమయము) మనమొక అధికారియొద్ధకు వెళ్లి, ‘ఐదు రూపాయలు దయచేయండి’ అని అడిగినయెదల ఆయన ఇచ్చుననిగాని, ఇయ్యడనిగాని తెలియక ముందు వచ్చివేయముగదా! ఆవిధముగానే మనము దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి మనకు కావలసినవి దయచేయుమని ప్రార్థించి,ఆయన మన మనసులో ఏదైన ఒక తలంపు కలిగించువరకు, మోకాళ్లమీదనే : ఉండపలెను గాని ఆమేన్‌ అని పచ్చివేయుట మర్యాదకాదు. “సత్యమనగా ఏమిటని" పిలాతు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఒక ప్రశ్న [...]

By | October 13th, 2017|Uncategorized|0 Comments
error: Ooops!!