లెంటులోని పదునెనిమిదవ దినము-మంగళవారము

బదిలీయైన ప్రభువు రోమా 8: 3, 4. ప్రార్థన:తండ్రీ! మా పాపమును బట్టి మేము శిక్షకు పాత్రులమైయుండగా  మాకు బదులుగా నీవే ఆ శిక్షనంతటిని నీపై వేసికొని మాకు శిక్ష లేకుండా చేసినందుకు వందనములు. మేము చేయలేనివన్నీ మా పక్షమున చేసిన తండ్రీ నీకు నమస్కారములు. మా బదిలీయైన నీవే నేడు మాకు వర్తమానమిమ్మని యేసు నామమున వందించు చున్నాము. ఆమేన్.       ఈ పాఠములో పాపమునకు విధింపబడిన శిక్షనుగూర్చి చెప్పుచున్నాను, ఇది ప్రభువునకు విధింపబడిన [...]

By | March 26th, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని పదిహేడవ దినము-సోమవారము

సిలువలోని  ప్రతినిధి యోహాను 18:14. ప్రార్థన:- ప్రభువా! నీ సహింపు గ్రహించుకొన్నయెడల ఎండిన మొక్కవలె వాడిపోదుము, తెలిసిన యెడల సహింపలేము, అది సువార్తికులకు తెలియదు, దూతలకు తెలియదు, మాకు అసలు తెలియదు. నీవు  శ్రమపడినావన్నది సత్యము గాని దాని వివరమును మేము సహింపలేము ఇదంతా మరుగుచేసి మమ్మును కరుణించుము. యేసుప్రభువా! నీవు సహింపు ద్వారా జయము పొందినట్లు మాకుకూడా సహింపు ద్వారా జయము కలుగు నిమిత్తము, మాకు సహింపు శక్తి దయచేయుము, మేము జయించి జయము పొందక [...]

By | March 25th, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని పదహారవ దినము-శనివారము

సిలువ మన కొరకే యెషయా 53:3; లూకా 23:33-43; 2కొరింథి 5:21 ప్రార్థన:తండ్రీ! నీవు చేసినవన్నీ మా కొరకే. నిన్ను నీవే మా కొరకు ఇచ్చివేసికొన్నావు గనుక నీకు స్తోత్రము. పాప మెరుగని నీవు మా కొరకు  అన్ని చేసినావు. తుదకు నీవే పాపమైనావు. ఏమి గ్రహించగలము! ఈ నీ చరిత్రను తలంచుకొని కృతజ్ఞతా హృదయముతో కన్నీటి వందనములు ఆచరించు కృప దయచేయుము. ఆమేన్. ‘మనకొరకు శిశువు పుట్టెను. మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను’ అని ప్రవక్తయైన యెషయా [...]

By | March 25th, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని పదిహేనవ దినము – శుక్రవారము

సిలువ శ్రమల గుంపు మార్కు 15:42-47. ప్రార్థన :- తండ్రీ! నీ ఘన నామమునకు వందనములు, నీ శ్రమల ద్వారా మాకు పాఠము నేర్పించుచున్నందుకు నమస్కారములు. నీ సహింపును, జయమును మాకును దయచేయుదువని యేసు నామమున వందించుచున్నాము. ఆమేన్.     నిన్న వాక్యములో శ్రమల నీడలయెుక్క గుంపుల గురించి వివరించితిని. అవి మన ప్రభువుయెుక్క శ్రమ, మరణ చరిత్రలో తటస్థమైనవి. అయితే ఈ వేళ ఆ నీడలగుంపు గురించికాదు, మన శ్రమల గుంపు గురించి [...]

By | March 21st, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని పదునాలుగవ దినము -గురువారము

సిలువమీది మేఘము మార్కు 10: 32-34. ప్రార్ధన:తండ్రీ! నీ శ్రమలు మేఘమువలె నిన్ను ఆవరించియుండగా, వాటినన్నిటిని నీతిసూర్యుడవైన నీవు సహించి, జయించినావు. నేడు సంఘము మీదికి రానైయున్న శ్రమలను నీ సంఘము జయించి నిలబడునట్లు నేటి దిన ధ్యానములో నుండి వర్తమానము దయచేయుమని వరుడుగా వచ్చుచున్న యేసు నామమున అడుగుచున్నాము. ఆమేన్. యేసుప్రభువు వారికి కలిగే శ్రమలు సంఘానికి జరుగబోవు శ్రమలకు ముంగుర్తు. బైబిలులో అనేక ముంగుర్తులున్నవి. అవి చెప్పాలంటే నెల దినములు పట్టును. ముంగుర్తులు వేరు, [...]

By | March 21st, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని పదమూడవ దినము – బుధవారము | Bible Mission

 అంతరంగ శోధన మత్తయి 4:5-7; లూకా 4:5-8.  ప్రార్థన :- మా నిమిత్తమై సైతానుచే శోధించబడిన తండ్రీ! నీకెదురైన అన్ని శోధనలను నా నిమిత్తమై జయించినావు. నీకు స్తోత్రములు. * మేమును ఎంతగా శోధింపబడిననూ నీ తట్టుచూచి జయము పొందుటకు మమ్మును నీ సిలువ తట్టు ఆకర్షించుము. ఆమేన్. bible mission           మొదటి శోధన అరణ్యములో జరిగినది. ఈ రెండవ శోధన పట్టణములో కనబడుచున్నది. మొదటి శోధనలో ఓడిపోయినవానికి అనగా [...]

By | March 19th, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని పన్నెండవ దినము – మంగళవారము

అంతరంగ సిలువ  కొలస్సి 2:13-15. ప్రార్థన :- యేసుప్రభువా! నీ సిలువను ఇపుడు ధ్యానించనై ఉన్నాము. అందులోని అంతరంగ చరిత్రను మా కన్నులకు కనపర్చుము, జ్ఞానమునకు  బోధపర్చుము. యేసు నామమున వందించుచున్నాము. ఆమేన్. సిలువధ్యాన పరులారా! ఈ వేళ మంచి శుక్రవారము. యేసుప్రభువు సిలువ మీద బాధపడుచుంటే ఇది ఎట్లు మంచి శుక్రవారము? మనకు అర్ధము కాదు. ఒక మిషనెరీ దొరగారు చెప్పినారు. ఏమనగా ఈ సిలువవల్ల మనకు రావలసిన మంచి యావత్తు వస్తుంది. అందుచేత ఇది [...]

By | March 19th, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని పదకొండవ దినము – సోమవారము

క్రీస్తు మానవ అవతార సిలువ 1తిమోతి 2:5 - 6; హెబ్రీ 2:14 -18;5:7-10. ప్రార్ధన :- పరిశుద్ధాత్మవైన తండ్రీ!మమ్మును నడిపించుము. ఆమేన్. దీవెన: సిలువధ్యానము కొరకు ఆశించుచున్న వారాలరా ! సిలువ ధ్యానము విలువ ధ్యానమై యున్నది. అట్టి సిలువ ధ్యానము మనలో నిలువ ఉండే ధ్యానమై ఉండునుగాక! దేవుడు దేవుడుగానే ఉంటే, కనబడకుండ ఉంటే; కేవలము ఆయనవల్ల కలిగే మేళ్ళ వల్లనే మనము సంతుష్టిపడము. కాబట్టి ఆయన మనకు కనబడవ లెను. ఆలాగు కనబడుటకు [...]

By | March 19th, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని పదవ దినము-శనివారము

సిలువ ధ్యాన దీవెనలు లూకా 9:51-55; 1తిమోతి. 1:13. ప్రార్థన :- యేసూ ప్రభునా! నీ శ్రమల ధ్యానము ద్వారా అనేకమైన  ఆశీర్వాదములను మా కొరకు దాచి ఉంచినావు. గనుక నీకు స్త్రోత్రములు.  నీ శ్రమలను సంపూర్ణముగా ధ్యానించి, సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాదము పొందునట్లుగా మమ్మును నడిపించుము. ఆమేన్. క్రీస్తుయెుక్క శ్రమకాలము మన ఆనందకాలము. ఎందుకంటే ఆయన శ్రమలవల్ల మన శ్రమలు గతించిపోయినవి. అయినప్పటికిని ఇప్పుడు మనకు వేదన, దుఃఖము, బాధ రాకపోదు, రాక మానదు. కష్ట కాలమందు [...]

By | March 15th, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని తొమ్మిదవ దినము-శుక్రవారము

పందెపు రంగము _ సహింపు యుద్ధము యెషయా 53వ అధ్యాయము, లూకా -23:40. 1పేతురు 2:20-24. ప్రార్థన:- యేసుప్రభువా! మాకు బదులుగా చేయవలసిన పని అంతా, సమా ప్తము చేయుటకై, ఆ సమస్తమును నెర వేర్చుటకై, మా కొరకు చేసిన పనులన్నిటికై నీకు వందనములు. నీవు చేసినది యావత్తు మా కొరకు, మా ఉపయోగము నిమిత్తము చేసినావు, మా మేలు కొరకు బోధించినావు. మా ఉపకారము కొరకు చేసినావు. మా కొరకు శ్రమపడినావు. మా కొరకు కోర్టుకు [...]

By | March 15th, 2019|Lent|0 Comments
error: Ooops!!