About Dharma Teja

This author has not yet filled in any details.
So far Dharma Teja has created 24 blog entries.

లెంటులోని ఐదవ దినము – సోమవారము

సిలువ యందలి విశ్వాసము - విశ్రాంతి గలతీ. 2:17-21  ప్రార్దన:- నా నిమిత్తమై సిలువ శ్రమను అనుభవించిన తండ్రీ! నీకు స్తోత్రములు. నీ శ్రమను నమ్ముట ద్వారా మాకు విశ్రాంతి కలుగును. విమోచన దొరుకును. అట్టి విశ్రాంతిని, విమోచనను కల్గించుటకు నీ వర్తమానమిమ్ము వందనములు. ఆమేన్. ఈ వాక్యములో ఏమున్నదనగా, "క్రీస్తుతో నేను సిలువ వేయబడినాను " ఇంకను ప్రభువైన యేసు తనకు తానే సిలువ మరణమునకు అప్పగించకొనడము ఉన్నది. ఈ దినము ప్రభువునకు శ్రమ దినము. [...]

By | March 11th, 2019|Lent|0 Comments

Lent Bible Reading Schedule

Note: Excluding Sundays. Day/రోజు Matthew/మత్తయి Mark/మార్కు Luke/లూకా John/యోహాను 01 21:1-11 11:1-11 19:29-44 12:12-19 02 21:18-19 11:12-14 - - 03 21:12-16 11:15-18 19:45-48 2:13-22 04 21:17 11:19 - 12:20-50 05 21:20-22 11:20-25 - - 06 21:23 22:1-14 11:27 21:1-12 20:1-19 - 07 22:15-22 12:13-17 20:20-26 - 08 22:23-33 12:18-27 20:27-33,40 - 09 22:34-40 12:28-34 [...]

By | March 10th, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని నాలుగవ దినము – శనివారము

సిలువ నీడ మత్తయి 16: 1-28 ప్రార్థన:ఓ దయగల తండ్రీ! మా హృదయ ధ్యానమును అంగీకరించి, మా బలహీనతలు అన్నియు నీకు బట్టబయలే గనుక వాటినన్నింటిని శుద్ధిచేసి, మమ్మును  క్షమించుము. మా బలహీనతలు, పుండ్లు, నీరసము అన్నీ నీ పాద సన్నిధానములో, నీ అమూల్య రక్తముతో శుద్ధి చేయుము. నిన్ను స్తుతించుటకును, సిలువ ధ్యానము చేయుటకును మా హృదయములను శుద్ధిచేసి, నీ సిలువ వైపుకు త్రిప్పుము. ఓ ప్రభువైన యేసూ! నా నిమిత్తము నీవు సిలువ ఎక్కినందుకు [...]

By | March 9th, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని మూడవ దినము – శుక్రవారము

 హృదయ పశ్చాత్తాపము  లూకా. 23:39-49  ప్రార్ధన:మా ప్రియమైన యేసూ! నీవు మా నిమిత్తము పొందు శ్రమలను  ధ్యానించుటకై వచ్చినాము. మాకు ధ్యానము కుదురునట్లు చేయుము.  సిలువనుండి వచ్చు భాగ్యములన్నీ మాకు దయచేయుము. ఆమేన్. గెత్సేమనే తోటలో ప్రభువు సాష్టాంగపడి, నేలమీద ప్రార్ధించినారు. ఆయన మోకాళ్ళక్రింద దిండులేదు. ఆనుకొనుటకు కుర్చీలేదు, వట్టి నేలమీద నుండి ఆయన ప్రార్థించినారు.  యూదా పశ్చాత్తాపడెను. అయ్యో! నేను ప్రభువుని అప్పగించితినని విచారించెను గాని అతనిది నిజమైన భారమైతే అతడు ప్రభువు దగ్గరకు వెళ్ళి, [...]

By | March 7th, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని రెండవ దినము – గురువారము

శ్రమకాల గుడారము. లూకా 18:31-34  ప్రార్థన:-దయగలప్రభువా! నీ కుమారునిద్వారా చరిత్ర జరిగింది, యది మాకు వ్రాసిపెట్టినందులకు వందనములు. తండ్రికిని, కుమారునికిని, పరిశుద్ధాత్మకును నిత్యస్తోత్రమని చెప్పు విశ్వాసులకు కలుగు శ్రమలు, ఆనందకరముగ జేయుమని ‘ " శ్రమల గుడారములో ప్రవేశించిన యేసు ప్రభువు నామమున వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.      ప్రియులారా! మనము శ్రమలయెుక్క గుడారములో ప్రవేశించినాము. ఈ నలుబది దినములలో ప్రభువు యెుక్కకుడిప్రక్కను యెడమప్రక్కను ఎకడైనను శ్రమయే కనబడును. మనము క్రీస్తుయెుక్క శ్రమలను ధ్యానించునపుడు మన శ్రమలు [...]

By | March 7th, 2019|Lent|0 Comments

లెంటులోని మొదటి దిన ప్రసంగము

భస్మ బుధవారము ఆది: 18:25; లూకా 18:9; కొలస్స 2:18-23;  సలహా:తిండి బలమునుబట్టి శరీర బలము, శరీర బలమునుబట్టి పని బలము. పని బలమునుబట్టి ఫలిత ముండును అట్లే శ్రమకాల ధ్యాన బలమునుబట్టి ఆత్మీయ ఫలితమును ఉండును. ప్రార్జనః- దయగల తండ్రీ! వీ శ్రమలను ధ్యానించుటకై సంఘము నేర్పరచుకొన్నావు. ఈ శ్రమల ప్రారంభదినమున మమ్ములను చేర్చినందులకు వందనములు. మా జీవితకాలమంతయు నీ జీవితకాల  శ్రమలను ధ్యానించుట వలన మాకు ఉపయోగకరమగును. అయినప్పటికిని సంఘము ప్రత్యేక సమయము నేర్పరచుకొన్నది. [...]

By | March 6th, 2019|Lent|3 Comments

ఉదయము లేచి నప్పుడు చేయవలసిన ప్రార్థన

ప్రేమగల తంద్రీ! మా మీదనుండి గడిచిపోయిన రాత్రికాల విపత్తులనుండి కాపాడి, ఈ ఉదయమున మమ్ములను లేపి, మరియొక దినము అనుగ్రహించనందుకు నీకు వందనములు. ఆమేన్. సృష్టికర్తవైన తండ్రీ! నేటి దినమున నేను చేయవలసిన పనులలో నాకు తోడైయుండుటకు నీవు కూడ నాతో కలిసి పనిచేయు తండ్రివైయుండుము. ఆమేన్. ప్రభువా! మా ప్రవర్తన వలన నేటి దినమును పరిశుద్ధ దినముగా బైలుపరచుకొను ప్రవర్తనా శక్తీ కలిగించుము. ఆమేన్. దేవా! ఈ దినమున నీవు నాకు ఏమి చెప్పనైయున్నానో అది [...]

By | March 4th, 2018|Prayers|0 Comments

పరీక్షల కొరకైన ప్రార్థన

పరీక్షల కొరకైన ప్రార్ధన 1) ఫ్రారనః దయగల ప్రభువా! విద్యార్థులకు పరీక్షలు దగ్గర పడుచున్నవి. అనేకమంది మాకు ఉత్తరములు వ్రాస్తున్నారు. వారిని దీవించుము. వారికి ఏ దృష్టిని దయచేయుమని అడుగుచున్నాము, ప్రార్థించండని మమ్మును కోరినట్లు వారు నిన్ను ప్రార్థించే ప్రేరేపణ దయచేయుము. వారికి విద్యయందు పాటుపడే శ్రధ్ధ, సమయము, వీలు, జ్ఞాపకశక్తి, ఆటంకముల నివారణ ఇవన్నీ దయచేయుము. మాకు ఉత్తరములు వ్రాసిన విద్యార్ధులనందరికి పరిపూర్ణ జయము దయచేయుము. వారు పరీక్షలలో జయము పొందినపుడు, ఒకానొక సమయమందు కొందరు [...]

By | March 1st, 2018|Prayers|1 Comment

దైవిక స్వస్థత ప్రార్థన

మహిమ ప్రభావములు గల తండ్రి ! మానవుని కొరకు సమస్త దానములు గల భూమి, ఆకాశములు కలుగజేసిన తండ్రి ! వందనములు. మానవుడు తన జ్ఞానమును వినియోగించి నీవు కలుగజేసిన వాటిని వాడుకొని స్వస్థత నొందుటకు, సృష్టిలో నీ ప్రభావమును ఉంచిన తండ్రీ! నమస్కారములు. ‘నిన్ను స్వస్ధపరచు యెహూవాను నేనే’ అని పలికిన తండ్రీ ! నీ ప్రవక్తల ద్వారా అనేక రోగులను స్వస్ధపరచిన నీకు స్తుతులు. కుమారుడవైన తండ్రీ! నీవే స్వయముగా నీ ప్రభావము చేత [...]

By | February 6th, 2018|Prayers|0 Comments

అనుదినము చేయవలసిన ప్రార్థన

అనుదినము చేయవలసిన ప్రార్థన 1. సర్వశక్తీగల దేవా! అనేకమంది రోగులను బాగుచేసినాపు మమ్ములను కూడ బాగుచేయుము. 2. అనేకమంది అనారోగ్య వంతులకు ఆరోగ్యమిచ్చినావు మాకు కూడా ఆరోగ్యము దయచేయుము. ౩. అనేకమందికి వ్యాధి లేకుండ చేసినావు. మాకు కూడా వ్యాధి లేకుండ చేయుము 4. అనేకమందికి నీ వాక్యము వినిపించినావు. మాకును నీ వాక్యము వినిపించుము, బోధించుము. 5. అనేకమందికి నీ వాక్యప్రకారము నడుచుకొను శక్తీ ఇచ్చినావు. మాకు కూడా అట్టే శక్తీ ఇమ్ము. 6. అనేకమరింకి [...]

By | February 5th, 2018|Prayers|0 Comments
error: Ooops!!