అనుదినము చేయవలసిన ప్రార్థన

1. సర్వశక్తీగల దేవా! అనేకమంది రోగులను బాగుచేసినాపు మమ్ములను కూడ బాగుచేయుము.

2. అనేకమంది అనారోగ్య వంతులకు ఆరోగ్యమిచ్చినావు మాకు కూడా ఆరోగ్యము దయచేయుము.

౩. అనేకమందికి వ్యాధి లేకుండ చేసినావు. మాకు కూడా వ్యాధి లేకుండ చేయుము

4. అనేకమందికి నీ వాక్యము వినిపించినావు. మాకును నీ వాక్యము వినిపించుము, బోధించుము.

5. అనేకమందికి నీ వాక్యప్రకారము నడుచుకొను శక్తీ ఇచ్చినావు. మాకు కూడా అట్టే శక్తీ ఇమ్ము.

6. అనేకమరింకి ఏదో ఒక వరమిచ్ఛినాపు. మాకు కూడా నీకిష్టము వచ్చిన వరము ఇమ్ము.

7. అనేకమరింకె నీ సేవచేయు సమయము, శక్తీ ఇచ్ఛినావు. మాకు కూడా అట్టే సమయము శక్తీ ఇమ్ము.

8. అనేకమరింకి నీ సన్నిధిలో సమస్త అంశముల ప్రార్ధనలను చేసే సమయమునిచ్చినావు. మాకు కూడా అట్టి తరుణము దయచేయుము.

9. అనేకమంది ద్వారా నీవు కీర్తి పొందినావు మా ద్వారా కూడా కీర్తి పొందుము

10. అనేకమందికి శత్రుబాధ తొలగించినావు. మాకు కూడ శత్రు బాధ తొలగింపుము.

11. అనేకమరింని విష సంబంధమైన పురుగులనుండి, దుష్ట మృ గములనురిడి ఏప్పిరిచినావు మమ్ములను కూడ వాటి నుండి తప్పించుము.

12 అనేకమందిని అవమానము నుండి తప్పించినావు. మమ్ములను కూడ తప్పించుము.

13 అనేకమందిని శీతోష్నాది బేధముల నుండి తష్పించినావు. మమ్ములను కూడ తప్పించుము

14 మమ్మును ఏ ఉద్దేశ్యముతో కలుగజేసినావో ఆ ఉద్ధేశ్యమును నెరవేర్చు వరకు మమ్ములను విడిచి పెట్టకుము.

15.అనేకమందికి ఉన్న ఆటంకములను తొలగించినావు, మాకుకూడ ఉన్న ఆటంకములను తొలగించుము.

16.మాలో ఎవరికి మరణము అవసరమో వారికి నెమ్మదిగల మరణమిమ్ము.

17. మాలో ఎవరు రెండవరాకడకు సిద్ధపడవలెనో వారిని సిద్ధపర్చుము.

18. మా దర్ధునములన్నియు నెరవేర్చుము. మా మంచి ఊహలు, కోర్కెలు నెరవేర్చుము.

19. మా జీవిత కాలమంతయు నీ తలంపుతో నింపుము.

21. మేము మా సాధనలో ఏవి విడిచిపెట్టినామో, అవికూడ నీకు సమర్పించుచున్నాము.

22. మరియు మమ్ములను, సర్వజనులను, మృగాదులను, పక్షులను, వృక్షాదులను, నీ సర్వసృష్టిని కాపాడుము.

23. ఎప్పటికప్పుడే సాతాను యొక్క క్రియలను లయము చేయుము.

24. మా జీవిత కాలమంతయు, నీ దేవదూతల యొక్క సహాయమును అగ్రహింపుము.

25. మా అజ్ఞానము, మా అయోగ్యత, మా పాప స్థితి ఎప్పటికప్పుడే తొలగించుము. పరిశుద్ధ స్ధితిలో స్ధిరపర్చుము.

26. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ అను త్రియేక దేవుడవైన నీవు, మాకు ఇచ్చిన వాటిలో ఏమియు పోగొట్టుకొనకుండ కాపాడుము.

27. అన్ని మంచి విషయములలో మాకు సమృద్ది కలుగజేయుము.

28. మేము భూలోకములో ఉన్నప్పటికిని మా పేర్లు పరలోకములో నీ కుమారుని ద్వారా రిజిష్టరు చేయుము.

29. ఆయన ద్వారా నీకు అది స్తుతి, మధ్య స్తుతి, జీవాంత స్తుతి, కష్టకాల స్తుతి, ఆనందకాల స్తుతి, ఏమియు తెలియక తోచకయుండు కాలమందలి స్తుతియు, మా ఘటముయొక్క స్తుతియు, మా జన్మము మొదలుకొని కడవరి భూలోక నిమిషము వరకు ఋణపడే స్తుతియు, పరలోక స్తుతియు, అంగీకరించుమని మిక్కిలి వినయముతో వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్.

anudina-prardana  Bible Mission, biblemission, బైబిలు మిషను, బైబిలుమిషను, బైబిల్ మిషన్, Bible Mission faith, Bible Mission events, Bible Mission history, Bible Mission conventions, Bible, Mission, bible mission ministries, bible mission ministry, m devadas, mungamuri devadas, ayyagaru, Bible Mission Devadasu, Bible Mission India, Bible Mission Kakanithota, maranatha, Bible Mission krishna, Bible Mission west godavari, Bible Mission eat godavari,, Bible Mission Guntur, Bible Mission kakani, Devadasu, Devadasu ayyagaru, Bible Mission maranatha, biblemission songs, biblemission books, Bible Mission photos, Bible Mission videos, Bible Mission exicutive heads

Share this now. Choose your platform