సన్నిధి సంపద

కనిపెట్టు గంట (కనిపెట్టు గంట అనగా దేవుని సన్నిధిలో మోకాళ్ళూని కనిపెట్టవలసిన సమయము) మనమొక అధికారియొద్ధకు వెళ్లి, ‘ఐదు రూపాయలు దయచేయండి’ అని అడిగినయెదల ఆయన ఇచ్చుననిగాని, ఇయ్యడనిగాని తెలియక ముందు వచ్చివేయముగదా! ఆవిధముగానే మనము దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి మనకు కావలసినవి దయచేయుమని ప్రార్థించి,ఆయన మన మనసులో ఏదైన ఒక తలంపు కలిగించువరకు, మోకాళ్లమీదనే : ఉండపలెను గాని ఆమేన్‌ అని పచ్చివేయుట మర్యాదకాదు. “సత్యమనగా ఏమిటని" పిలాతు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఒక ప్రశ్న [...]

By | October 13th, 2017|Uncategorized|0 Comments

ప్రార్థన మంజరి

మహిమ ప్రభావములు గల తండ్రి ! మానవుని కొరకు సమస్త దానములు గల భూమి, ఆకాశములు కలుగజేసిన తండ్రి ! వందనములు. మానవుడు తన జ్ఞానమును వినియోగించి నీవు కలుగజేసిన వాటిని వాడుకొని స్వస్థత నొందుటకు, సృష్టిలో నీ ప్రభావమును ఉంచిన తండ్రీ! నమస్కారములు. ‘నిన్ను స్వస్ధపరచు యెహూవాను నేనే’ అని పలికిన తండ్రీ ! నీ ప్రవక్తల ద్వారా అనేక రోగులను స్వస్ధపరచిన నీకు స్తుతులు. కుమారుడవైన తండ్రీ! నీవే స్వయముగా నీ ప్రభావము [...]

By | October 12th, 2017|Prayers|2 Comments
error: Ooops!!